Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá letnej Promo kampane „SÓDA kvíz“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom letnej promo súťaže s názvom „SÓDA kvíz" (ďalej len „Promo“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Proma (ďalej len „Pravidlá"). Cieľom proma je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Proma:

Promo sa uskutoční v dňoch od 011.07. 2016 do 31.08.2016.

3. Účastníci Proma:

Účastníkom Proma sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

  • každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • zákazníci Usporiadateľa,
  • ktorá splní podmienky účasti v Prome podľa pravidiel,

s výnimkou:

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Proma vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Proma:

Proma sa môže zúčastniť každý, kto splnil podmienky v časti 3 a ďalej:

  • na stránke Usporiadateľa http://www.soda.o2.sk/ Účastník správne odpovie na kvízovú otázku,
  • pre úspešné dokončenie Proma je potrebné, aby Účastník zadal svoj e-mail, na ktorý mu bude zaslaný bezplatný promokód,
  • v prípade, že Účastník odpovie na kvízovú otázku nesprávne, má neobmedzené množstvo opravných pokusov.

Takýmto promokódom si Účastník môže bezplatne aktivovať extra dáta počas doby trvania Proma. Jeden Účastník môže využiť na aktiváciu extra dát maximálne 10 kódov. Usporiadateľ Proma nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Proma.

5. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje registrovaním na stránke resp. v aplikácii O2 Extra výhody (v závislosti od toho, ktorú formu použije). Účastník Usporiadateľovi udeľuje súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Zákazník má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva Usporiadateľovi Proma v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Proma (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

6. Dane:

Bezplatné dáta získané v rámci letného Proma nepodliehajú dodatočnému zdaneniu.

7. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Proma na zrušenie Proma, dĺžku trvania ako aj podmienky Proma, najmä, ale nie výlučne, dátum uskutočnenia, počet promokódov na Účastníka, formu získania promokódov. Zmenu pravidiel a podmienok proma usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi proma. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Proma berie na vedomie, že Promo nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Proma, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Promo sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až § 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Proma sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Zapojením sa do Proma vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 30.06.2016

O2 Slovakia, s.r.o.