Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže „Extra dáta zadarmo cez Facebook livestream“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom promo súťaže s názvom „Facebook livestream" (ďalej len „Promo“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Proma (ďalej len „Pravidlá"). Cieľom proma je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Proma:

Promo sa uskutoční dňa 21.07. 2016.

3. Účastníci Proma:

Účastníkom Proma sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

  • každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • zákazníci Usporiadateľa,
  • ktorá splní podmienky účasti v Prome podľa pravidiel,

s výnimkou:

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Proma vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Proma:

Proma sa môže zúčastniť každý, kto splnil podmienky v časti 3 a ďalej na Facebook stránke Usporiadateľa získa jeden z 20 kódov počas sledovania Facebook livestreamu, ktorý začne 21.07.2016 o 18:30. Takýmto promokódom si Účastník môže bezplatne aktivovať extra dáta počas doby trvania Proma. Extra dáta zadarmo získa ten účastník, ktorý ako prvý zadá získaný kód do aplikácie O2 Extra výhody alebo webovej aplikácie Moje O2. Prípadne môže poslať SMS v tvare "KOD znaky kódu" na číslo 99222. Každý kód zobrazený vo Facebook livestreame môže byť použitý len jedenkrát. Jeden Účastník môže využiť na aktiváciu extra dát maximálne 10 odlišných kódov. Usporiadateľ Proma nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Proma.

5. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje registrovaním na stránke Moje O2, resp. v aplikácii O2 Extra výhody súhlas so spracovaním osobných údajov (v závislosti od toho, ktorú formu použije). Účastník Usporiadateľovi udeľuje súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Zákazník má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva Usporiadateľovi Proma v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Proma (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

6. Dane:

Bezplatné dáta získané v rámci Proma nepodliehajú dodatočnému zdaneniu.

7. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Proma na zrušenie Proma, dĺžku trvania, ako aj podmienky Proma, najmä, ale nie výlučne, dátum uskutočnenia, počet promokódov na Účastníka, formu získania promokódov. Zmenu pravidiel a podmienok proma usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi proma. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Proma berie na vedomie, že Promo nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Proma, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Promo sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až § 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Proma sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze. Zapojením sa do Proma vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 20.07.2016

O2 Slovakia, s.r.o.