Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá portálu O2 Nápady a odmeňovania jednotlivých aktivít v rámci portálu O2 Nápady

1. Správca portálu O2 Nápady:

Správcom portálu O2 Nápady a Usporiadateľom konkrétnych aktivít na portály O2 Nápady je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá (ďalej len "Pravidlá").

2. Pravidlá portálu O2 Nápady

Pomenuj svoj nápad

Názov nápadu by mal byť stručný a výstižný. Drž sa toho, čo by si chcel zmeniť alebo vylepšiť. Vítame každý nápad, ktorý sa opiera o reálne skúsenosti a snahu o vylepšenie.

Popíš svoj nápad

Vysvetli podstatu myšlienky v niekoľkých vetách. Ako hovoríme u nás, musí tomu aj moja babička porozumieť :) Zvýšiš si tak šancu na získanie veľkého množstva hlasov.

Buď originálny

Musí to byť TVOJ nápad. Pred spísaním nápadu sa ubezpeč, či sme niečo podobné už nezverejnili. My si tvoj nápad potom prejdeme a zhodnotíme možnú realizáciu. Ak vyhovuje, posunieme ho do časti Hlasovanie za nápady.

Ostaň v kontakte

Pri vyplnení nezabudni zaškrtnúť políčka k upozorneniam, aby si vedel ako sa tvojmu nápadu darí, prípadne aké komentáre k nemu dostávaš.

Predaj sa

Nezabudni, že čím viac hlasov získaš, tým väčšiu šancu na realizáciu tvoj nápad má. A preto zdieľaj svoj nápad na Facebooku, aby každý jeden z tvojich blízkych mohol hlasovať a zvýšiť šancu na úspech.

Podpor aj iných

O2 tvoríme spoločne a preto podpor hlasom ostatné nápady, ktoré ťa oslovia. Urobiť tak môžeš v časti Hlasovanie za nápady.

Keď sa nápad stane skutočnosťou

Nehovoríme veci do vetra. V časti Zrealizované nápady https://napady.o2.sk/zrealizovane-napady.html#scroll nájdeš podnety, ktoré nás až tak inšpirovali, že sme ich uskutočnili. Aj ty máš šancu. Tvoje nápady, tvoje O2.

 

2. Dodanie odmeny:

Odmeny sa budú doručovať zodpovedným pracovníkom osobne alebo kuriérskou službou.

3. Účastníci aktivity:

Účastníkom aktivity sa na účely týchto pravidiel rozumie:

  • každá fyzická osoba
  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov

osoba, ktorá pridala svoj nápad na stránku O2 Nápadov cez formulár na https://napady.o2.sk/pridat-napad.html#scroll a daný nápad bol úspešne zrealizovaný spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o.

  • ktorá splní podmienky účasti v Odmeňovaní podľa pravidiel s výnimkou zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Odmeňovania vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Odmeňovania:

Odmena za zrealizovaný nápad:

  • Odmenu získa každý, kto pridal svoj nápad na stránku O2 Nápadov cez formulár na https://napady.o2.sk/pridat-napad.html#scroll a daný nápad bol úspešne zrealizovaný spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. Odmenení získajú nasledovnú odmenu:
  • Smart LED Light žiarovku značky Prestigio

Odmena za zverejnený nápad:

Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu, ktorý získa jednu výhru:

  • Mobilný telefón

Odmenený účastník udeľuje svoj súhlas s účasťou v Odmeňovaní podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím odmeny spôsobom podľa Pravidiel. Zároveň Odmenený vyjadruje súhlas s použitím jeho údajov a fotografií Usporiadateľom pre marketingové účely. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia projektu O2 Nápady.

Odmenených bude s oznámením o odmene kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia, s.r.o. v priebehu 30 pracovných dní od zverejnenia zrealizovaného nápadu.

Odmenený účastník bude informovaný o odmene emailom uvedeným pri vytvorení nápadu.

Odmenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

5. Oznámenie o dodaní odmeny:

Odmenený bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania odmeny prostredníctvom e-mailu na e-mail uvedený pri vložení nápadu. V prípade, že sa nepodarí s Odmeneným skontaktovať do 14 dní od prvého pokusu kontaktovať Odmeneného, odmena mu prepadne.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané odmeny boli splnené, alebo nie. Odmeny nemôžu vyhrať účastníci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre získanie odmeny.

Ak Odmenený neprejaví súhlas s nadobudnutím odmeny, vzdá sa odmeny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, odmenu získava novo vyžrebovaný náhradník.

6. Osobné údaje

Každý Účastník aktivity udeľuje pridaním nápadu a registrovaním Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, fotografia, telefónne číslo alebo email ako aj prevádzkové a lokalizačné údaje vzťahujúce sa na telefónne číslo, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník aktivity registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa a/alebo ponúk pripravených s partnermi Usporiadateľa v rámci Extra výhod a/alebo partnerov Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Usporiadateľa a na zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou a Účastník aktivity zároveň súhlasí s tým, že ho Usporiadateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Odmenený má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Odmenený berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Odmenený dáva účasťou v Odmeňovaní Usporiadateľovi Odmeňovania v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Odmeňovania a odovzdávaním hlavnej odmeny (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Odmeňovania udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

7. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z odmeny podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu odmeny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Odmeňovania berie na vedomie, že odmeny zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

8. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel, na zrušenie Odmeňovania, dĺžku trvania ako aj podmienky Odmeňovania, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet odmenených, ako aj druhy odmien, ktoré budú predmetom odmeňovania. Zmenu Pravidiel a podmienok Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Odmeňovania v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím odmeny. Odmenený nemá právny nárok na výmenu odmeny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena odmeny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník aktivity berie na vedomie, že odmeny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Odmeňovania, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Odmenu sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Odmenení sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na https://napady.o2.sk/pridat-napad.html#scroll.

Zapojením sa do Odmeňovania vyjadrujú Účastníci Odmeňovania svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.