Vysvetlenie faktúry za službu O2 eKasa

Aby ste sa vo faktúre jednoducho orientovali, pripravili sme pre vás sprievodcu.
Vysvetľujeme tu najčastejšie položky, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť.

Obsah faktúry

1. strana faktúry

Prehľad poskytnutých služieb pre vaše telefónne číslo s programom eKasa, suma na úhradu za zúčtovacie obdobie a údaje na úhradu.

Pozrieť detail

2. strana faktúry

Príloha k faktúre obsahuje súhrn poskytnutých služieb pre vaše telefónne číslo s programom eKasa s počtom využitých jednotiek a sumou.

Pozrieť detail

Druhá strana faktúry
 

Vysvetlivky k 1. strane faktúry:

 1. Číslo faktúry za dané fakturačné obdobie. Každá faktúra má jedinečné číslo, aby ste ju jednoducho identifikovali.
 2. Číslo zákazníka - číslo vášho fakturačného profilu. Variabilný symbol je totožný s číslom zákazníka.
 3. Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré dostávate faktúru. Nemusí byť totožné s kalendárnym mesiacom.
 4. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - spadajú sem poplatky za aktivované balíčky k vášmu programu. Detail využívaných služieb a balíčkov nájdete na druhej strane faktúry v súhrne poskytnutých služieb. So službou O2 eKasa využívate program Strieborné O2 Dáta a Extra balíček eKasa.
 5. Mesačné poplatky - suma, ktorú platíte mesačne za váš program Strieborné O2 Dáta (je súčasťou služby O2 eKasa). Ak máte viac telefónnych číel s platbou na faktúru, tak ide o súčet mesačných platieb za všetky programy. Detail k využívanému programu k svojmu telefónnemu číslu nájdete na druhej strane faktúry. Suma je uvedená bez DPH.
 6. Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) - Odoslané SMS a MMS do vlastnej siete, odoslané SMS a MMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR, Odoslané SMS a MMS do zahraničia, využité dáta v rámci SR. Počet spotrebovaných jednotiek nájdete na druhej strane vašej faktúry. Odoslané SMS a MMS nie sú súčasťou služieb zahrnutých v programe O2 Dáta a sú spoplatnené nad rámec vášho mesačného poplatku podľa platného cenníka.
 7. Mesačná platba za zariadenie - platba za zariadenie, ktoré ste si v O2 kúpili k so službou O2 eKasa. Výška mesačnej platby za zariadenie závisí od ceny zariadenia. Cena zariadenia sa rozloží na 24 mesačných platieb, ktoré vo faktúre uvidíte ako položku Mesačná platba za zariadenie.
 8. Bonusy - Znižujú cenu, ktorú zaplatíte pri kúpe zariadenia alebo sumu mesačných platieb, ktorú máte vo svojej faktúre. V tejto faktúre je v položke Bonusy zrátaný Bonus na zariadenie k programu Strieborné O2 Dáta vo výške 96 €, rozložený na 24 mesiacov, t.j. 4 € mesačne s DPH, resp. 3,3333 € bez DPH.
 9. Základ dane 20% - tvoria ho Mesačné poplatky po odrátaní položky Bonusy.
 10. Nie je predmetom DPH - Mesačná platba za zariadenie nie je predmetom DPH.
 11. Celková suma faktúry - súčet poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období vrátane DPH. Môže sa líšiť od sumy na úhradu.
 12. Celková suma na úhradu - Suma, ktorú uhradíte, je súčtom poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období. Je tvorená celkovou sumou faktúry a prípadnou sumou pre preplatky alebo nedoplatky.
 13. Dátum splatnosti - V lehote splatnosti má byť suma na úhradu v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa. Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej variabilným symbolom na stanovený účet. Odporúčaný dátum platby je teda aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti.
 14. Variabilný symbol je zhodný s číslom zákazníka a uvádzate ho pri platbe. Na každej vašej faktúre je zhodný (pre zjednodušenie platieb, kde si môžete cez Internet Banking zvoliť „Preddefinovaneho partnera“).
 15. QR kód - jedinečný kód pre vašu faktúru. Faktúru môžete uhradiť tak, že čítačkou v aplikácii svojej banky načítate QR kód a potvrdíte platbu.

Vysvetlivky k 2. strane faktúry:

 1. Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo - označuje telefónne číslo, pre ktoré príloha faktúry popisuje využité služby. Ak máte viac telefónnych čísel, vaša faktúra obsahuje samostatný súhrn pre každé vaše telefónne číslo.
 2. Spotrebovali ste - znázornenie využitých hlasových, sms a dátových jednotiek počas zúčtovacieho obdobia pre dané telefónne číslo.
 3. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - prehľad balíčkov, ktoré využívate počas zúčtovacieho obdobia k vášmu programu. Balíček eKasa využívate spolu s programom Strieborné O2 Dáta. Poplatok za balíček eKasa je 0,0000 € mesačne.
 4. Počet - vyjadruje počet využitých balíčkov počas zúčtovacieho obdobia.
 5. Mesačné poplatky s názvom programu - označuje program, ktorý využívate na vašom telefónnom čísle.Na internetové pripojenie využíva O2 eKasa program Strieborné O2 Dáta.
 6. Suma bez DPH - mesačný poplatok bez DPH za program, ktorý využívate na vašom telefónnom čísle bez balíčkov a spotreby nad rámec jednotiek zahrnutých v programe.
 7. Využité Dáta v rámci SR (MB) - vyčísľujú počet spotrebovaných MB počas zúčtovacieho obdobia. Pri službe O2 eKasa čerpáte dáta z programu Strieborné O2 Dáta. V programe máte k dispozícii 8 GB dát. Ak ste neprečerpali dáta vo svojom programe, v tomto riadku sa nenachádza ďalšia suma nad rámec mesačného poplatku za program.
 8. Bonus na zariadenie - Uplatňuje sa 24 mesiacov vo forme zľavy z mesačného poplatku. Výška bonusu závisí od programu, ktorý využívate. Pre program Strieborné O2 Dáta, ktorý využívate spolu s eKasou, je výška Bonusu 96 €.
 9. Platnosť do - dátum vyjadruje, dokedy využívate Bonus na zariadenie k vášmu programu a platíte Mesačnú platbu za zariadenie.
 10. Celková suma bez DPH - Súčet súm za poskytnuté služby za zúčtovacie obdobie k vášmu programu. Nezahŕňa poplatky za platby faktúr, upomienky, preplatky, nedoplatky alebo mesačné platby za zariadenie, ktoré máte spočítané na 1. strane faktúry.

Potrebujete vedieť viac?

Prekvapili vás položky vo faktúre? Zdá sa vám, že máte príliš veľa prevolaných minút, SMS, či väčší objem dát, než ste čakali? V podrobnom výpise hovorov k svojej faktúre si môžete skontrolovať, kedy a na aké čísla ste volali, koľko ktorý hovor stál, odoslané SMS či uskutočnené prenosy dát. Všetky detaily svojej spotreby, nastavenia balíčkov a služieb, mesačné platby za zariadenie a využívané bonusy si môžete pozrieť v Moje O2. Ceny za služby uvádzame v aktuálnom Cenníku.

Moje O2
Pozrieť podrobný výpis hovorov
Aktuálny Cenník
Najčastejšie otázky k faktúram


Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: