Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá Facebook súťaže „Výhodná schovávačka“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Facebook súťaže „ Výhodná schovávačka“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá").

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 31.08. 2016 do 06.10.2016. Pričom celá súťaž je zložená z piatich rôznych kôl, ktorých trvanie je nasledovné:

 • 1.kolo: od 31.08.2016 do 06.09.2016,
 • 2.kolo: od 07.09.2016 do 13.09.2016,
 • 3.kolo: od 14.09.2016 do 20.09.2016,
 • 4.kolo: od 21.09.2016 do 27.09.2016,
 • 5.kolo: od 28.09.2016 do 04.10.2016.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba staršia než 15 rokov, s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • zákazníci Usporiadateľa,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou:

 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splnil podmienky v časti 3 a ďalej:

 • na FB profile Usporiadateľa https://www.facebook.com/O2Slovakia/?fref=ts uhádne všetky predmety od partnerov portálu Extra výhody, ktoré sa na fotke súťažného postu nachádzajú . Názvy partnerov, ktorých predmety sa na fotke nachádzajú budú napísané v predmetnom súťažnom poste. Na fotke sa vždy nachádza jeden predmet od každého zo zapojených partnerov.
 • do súťaže sa zapojí prostredníctvom komentára pod predmetný súťažný post
 • výhercovia budú náhodne vyžrebovaní spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí uhádli, ktoré predmety na obrázku sú od partnerov portálu Extra výhody
 • každý výherca dostane jednu zo 130 vecných cien, ktoré zabezpečili partneri portálu Extra výhody. Počet cien pre výhercov je rozdelený medzi 5 súťazných kôl nasledovne :
 • 1.kolo : 26 cien 2.kolo: 26 cien 3.kolo: 26 cien 4.kolo: 26 cien 5.kolo: 26 cien
 • súťaž sa uskutoční počas 5.rôznych kôl. Každé z nich bude trvať jeden týždeň a výhercov každého kola Usporiadateľ vyhlási do 3 dní od skončenia predmetného kola

5. Žrebovanie víťazov

Žrebovanie víťazov súťaže bude prebiehať do troch dní po skončení predmetného kola súťaže pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu výberu víťaza. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia výberu víťaza, bude vybratý nový Výherca.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdá každému z výhercov jednu zo 130 cien, ktoré do Súťaže venujú partneri portálu Extra výhody. Výhra bude výhercovi odovzdaná po tom, ako výherca podpíše preberací protokol.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára pod predmetným súťažným postom na Facebook profile O2 SK, v ktorom bude označený užívateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, dátum uskutočnenia, či počet vecných cien, ktoré budú pre súťaž k dispozícii.. Zmenu pravidiel a podmienok proma usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi proma. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že Súťaž nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Súťaž sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až § 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Zapojením sa doSúťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 29.08.2016

O2 Slovakia, s.r.o.