Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže "Dobrá sieť"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Dobrá sieť" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 6.11. 2017 do 6.12. 2017 o 00:00 hod.

Súťaž predlžujeme do 15.12. 2017.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • zákazník spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 15 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každý zákazník Usporiadateľa, ktorý v dobe trvania súťaže navštívi stránku www.dobrasiet.o2.sk na mobilnom telefóne v 4G LTE sieti O2 a označí svoju polohu v jednej zo súťažných obcí, ktoré nájde na stránke www.dobrasiet.o2.sk.

Pri každej obci je do súťaže zapojených len prvých 1000 označených Účastníkov Súťaže. Každý Účastník Súťaže získava dáta len za svoje prvé označenie. Druhýkrát môže získať dáta, pokiaľ využije štartovací kód v úvode aktivity v prípade, že nemá dátový balíček. Účastník Súťaže sa môže označiť aj opakovane, dáta však už nezíska, ale prispeje na projekt Dobrá krajina.

Po úspešnom označení bude krstné meno a prvé písmeno priezviska Účastníka Súťaže uverejnené pri lokácii danej obce na stránke www.dobrasiet.o2.sk.

Po označení získava Účastník Súťaže kód na dáta navyše. A pri každom označení prispieva dobrej veci – Usporiadateľ za každé označenie prispeje sumou 0,50 € na podporu projektu Dobrá krajina od nadácie Pontis. Maximum darovanej sumy je 10 000 €.

Množstvo získaných dát vďaka promo kódu závisí od súčasného programu a dátového balíčka Účastníka Súťaže.

Účastník Súťaže s dátovým balíčkom získa nasledovný objem dát:

 • 100 MB dát navyše, ak má 100 MB balíček
 • 500 MB dát navyše, ak má 500 MB balíček
 • 1 GB dát navyše, ak má balíček 1 GB a viac

Ak Účastník Súťaže nemá dátový balíček alebo má Internet na deň, získa 100 MB balíček. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Osobné údaje:

Každý Účastník Súťaže udeľuje registrovaním na stránke www.dobrasiet.o2.sk Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa.

Účastník Súťaže registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Zákazník má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva Usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

6. Dane:

Bezplatné dáta získané v rámci letnej súťaže nepodliehajú dodatočnému zdaneniu.

7. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, dátum uskutočnenia, počet promokódov na účastníka, formu získania promokódov. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník súťaže berie na vedomie, že súťaž nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na súťaž sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.


V Bratislave, 31. 10. 2017

O2 Slovakia, s.r.o.