Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže „Pexeso“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže „ Pexeso“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá").

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 05.12. 2016 (16:00) do 16.12.2016 (23:59).

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba staršia než 15 rokov, s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou:

 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splnil podmienky v časti 3 a ďalej:

 • na web portále Usporiadateľa pexeso.extravyhody.o2.sk alebo v mobilnej aplikácii O2 Extra výhody (k dispozícii na Google Play alebo v App Store) si zahrá online pexeso hru (20 políčok) a nájde všetky dvojice symbolov,
 • do súťaže sa zapojí prostredníctvom vyplnenia kontaktných údajov (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónny kontakt) vo formulári po nájdení všetkých dvojíc

Výhercovia budú náhodne vyžrebovaní spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže.

5. Žrebovanie víťazov

Žrebovanie výhercov súťaže bude prebiehať do 5 pracovných dní po skončení Súťaže pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vybratý nový Výherca.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdá nasledovné ceny:

 • herná konzola Playstation 4, 1TB+RC, čierna od spoločnosti O2 Slovakia (1 ks) – hlavná výhra
 • poukážky od partnera Hej.sk v hodnote 50€ (6 ks)
 • poukážky od partnera Fotolab na CEWE fotoknihu v hodnote 30€ (5 ks)
 • darčekové balenie s poukážkou Mania v hodnote 20€ (5 ks)
 • vysávač na okná Window Cleaner s malou sacou hubicou 17 cm od partnera Leifheit (1ks)
 • poukážky od partnera Bonami v hodnote 20€ (5 ks)
 • kódy na dobitie dát od spoločnosti O2 Slovakia: obnova dátového balíčka, alebo poukážky na dobitie 100MB dát (pre nedátujúcich zákazníkov) (50ks)

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov zamestnancom O2 Slovakia alebo povereným zástupcom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava nový žrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom ich zadal do formuláru pri zapojení sa do súťaže, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, dátum uskutočnenia, či počet vecných cien, ktoré budú pre súťaž k dispozícii.. Zmenu pravidiel a podmienok proma usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi proma. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že Súťaž nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Súťaž sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až § 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 28. 11. 2016

O2 Slovakia, s.r.o.