Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže " Súťaž o mobilný telefón – otvorenie Eurovea“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Súťaž o mobilný telefón – otvorenie Eurovea“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční na O2 predajni OC Eurovea Galleria, Pribinová 8, Bratislava, od 3.12. do 7.12.2016.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:

každá fyzická osoba

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel

s výnimkou:

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže, vyplní kupón na letáku s nasledovnými údajmi: meno a priezvisko, telefónne číslo, email. Vyplnením kupónu sa Účastník Súťaže registruje.

Účastník Súťaže môže získať leták na predajnom mieste od hostesky alebo zamestnanca predajne v čase trvania aktivity od 3.12. do 7.12. Do súťaže sa môže zákazník zapojiť opakovane,maximálne však 3x.

Z vyzbieraných letákov bude vyžrebovaný 1 výherca.

Každý Účastník Súťaže môže vyhrať mobilný telefón Honor Lite 7.

Účastník Súťaže udeľuje účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, svoj súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie o výhru prebehne 8.12.2016 po skončení aktivity. Výherca bude informovaní o výhre telefonicky. S vyžrebovaným výhercom sa vyžrebujú 2 náhradníci.

6. Identifikácia výhercov:

Pre účely identifikácie vyžrebovaného Účastníka Súťaže (ďalej len "Výherca") sú rozhodujúce údaje, ktoré sú uvedené v odovzdanom kupóne, a to ku dňu uskutočnenia žrebovania. Výhra bude Výhercovi odovzdaná identifikácii Výhercu na predajnom mieste v OC Eurovea Galleria, Pribinová 8, Bratislava . Výherca bude identifikovaný na základe predloženia občianskeho preukazu, pričom údaje uvedené na registračnom formulári musia zodpovedať údajom v občianskom preukaze Výhercu. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhry:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

1x Honor Lite 7

8. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, na telefónne číslo, ktoré uviedol v návratovom kupóne zástupcom Usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou. V prípade, že sa nepodarí Výhercovi dovolať do 8 hodín od uskutočnenia žrebovania, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí dovolať náhradníkovi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí. Následne výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť či iný druh výhry. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

9. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje registrovaním v hre Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním v hre ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník Súťaže dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

10. Dane:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke https://www.o2.sk/o-nas/sutaze/pravidla-sutazi.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 1.12.2016

O2 Slovakia, s.r.o.