Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže „Vyhraj športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhraj športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2" (ďalej len Súťaž) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 29. 03. 2017 do 31. 08. 2017.

3. Účastníci:

Účastníkom sa na účely týchto pravidiel rozumie:

  • Základná škola

4. Podmienky Súťaže

Súťaže sa zúčastní 79 základných škôl vrámci celého Slovenska. V období od 29. 3. 2017 sa budú účastníci súťaže „Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha powered by O2 pre svoj okres“ registrovať a behať pre vybraný okres. Každý okres bude reprezentovať konkrétnu základnú školu zapojenú do tejto Súťaže.

Účastníci súťaže „Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha powered by O2 pre svoj okres“ budú svojim výkonom podporovať konkrétnu základnú školu a tým budú môcť rozhodnúť o tom, ktoré základné školy vyhrajú.

Vyhrajú 3 základné školy v každom kraji s najvyšším počtom bodov počas trvania súťaže. Spolu tak vyhrá 24 základných škôl Športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2 (ďalej aj ako „ŠAMT powered by O2“ alebo „Akadémia“) vrámci celého Slovenska.

Účastník je povinný umožniť žiakom vo veku 6-11 rokov prihlásiť sa o účasť na Akadémii.

V prípade výhry je účastník povinný zabezpečiť objektivitu výberu žiakov, t.j. z prihlásených detí je škola povinná vybrať 10 detí náhodným výberom za účasti notára a 10 detí podľa vlastného výberu (podľa výsledkov žiakov, prejaveného záujmu, soc.pomerov, berúc do úvahy viacero atribútov a podľa najlepšieho vedomia a svedomia riaditeľa školy – prípadne po konzultácii s tímom Mateja T.

Pokiaľ sa výherná škola rozhodne pokračovať v projekte ŠAMT aj po skončení grantu, počas nasledujúcich dvoch rokov jej bude poskytnutý zvýhodnený členský poplatok. Účastník sa zaväzuje, že v čase priebehu súťaže a v prípade výhry aj nasledujúce 2 roky po jej ukončení nebude spolupracovať na reklamných či propagačných aktivitách s iným telekomunikačným operátorom.

Pre odstránenie pochybností, týmto nie je dotknuté právo Účastníka uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verených služieb s ktorýmkoľvek poskytovateľom verejných služieb.

Účastník sa zaväzuje aktívne promovať a podporovať Súťaž počas jej priebehu umiestnením dodaných plagátov, rozdávaním letákov a pod.

Výherca súťaže sa zaväzuje umiestniť brandované formáty ŠAMT powered by O2 a O2 v priestoroch svojej školy (plagáty, banneri, vlajky a pod)

Účastník zodpovedá za získanie potrebných súhlasov na použitie fotiek, videí z prebiehajúcich hodín na účely propagácie súťaže a projektu ŠAMT powered by O2

Účastník tiež zodpovedá za získanie súhlasov zákonných zástupcov žiakov s ich účasťou na ŠAMT powered by O2.

5. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 24 Športových akadémií Mateja Tótha powered by O2.

Výherná škola získa zriadenie Športovej akadémie Mateja Tótha so všetkými náležitosťami (športové vybavenie, tréneri školení priamo tímom Mateja, unikátna metodika a pod)

Výherný grant pokrýva účasť 20 žiakov v Akadémii na 1 školský rok bezplatne a to 2krát do týždňa, pričom 1 tréningová jednotka má 60min

Akadémie sa osobne zúčastní aspoň jedenkrát počas trvania grantu Matej Tóth

Pokiaľ sa výherná škola rozhodne pokračovať v projekte ŠAMT aj po skončení grantu, počas nasledujúcich dvoch rokov jej bude poskytnutý zvýhodnený členský poplatok.

6. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry v prvý septembrový týždeň 2017. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke dobrybeh.o2.sk.

7. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súžaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník berie na vedomie, že výhru v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť dobrybeh.o2.sk

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 16. 3. 2017

O2 Slovakia, s.r.o.