Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže „Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha powered by O2 pre svoj okres“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu M. Tótha powered by O2 pre svoj okres“ (ďalej len Súťaž) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora športových aktivých na Slovensku.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 29. 3. 2017 do 31. 8. 2017

3. Účastníci:

Účastníkom sa na účely týchto pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa v dobe trvania úspešne zaregistruje na stránke dobrybeh.o2.sk

Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže.

4.1. Podmienky súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2

Účastník si počas registrácie v suťaži vyberá okres, za ktorý bude súťažiť a behať, a teda zároveň aj školu, ktorú svojím behom podporí na ceste k výhre Športovej akadémie Mateja Tótha powered by O2 (ďalej aj ako „ŠAMT powered by O2“ alebo „Akadémia“). Z každého kraja vzídu tri víťazné školy, t. j. tri okresy s najvyšším počtom bodov získajú ŠAMT powered by O2.

Kompletný zoznam škôl zapojených do súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha sa nachádza na dobrybeh.o2.sk/zoznamskol.

Po registrácii prostredníctvom Google účtu, Facebook účtu alebo založením konta priamo na tejto stránke je potrebná inštalácia vybranej bežeckej aplikácie, z ktorej sa na stránku budú nahrávať behy účastníka. Účastník má možnosť voľby medzi nasledovnými bežeckými aplikáciami Runkeeper, STRAVA, FitBit. Účastník si stiahne aplikáciu a vytvorí si v nej svoj účet, ktorým sa prihlási na stránku dobrybeh.o2.sk (zaregistruje sa). Účastník si následne podľa vlastného uváženia vyberie okres = školu, pre ktorú chce súťažiť, pričom nie je rozhodujúce, odkiaľ Účastník pochádza, či kde bude behať. Účastník behá po celú dobu trvania súťaže len pre ním vybraný okres, okresy nie je možné meniť.

Účastník nahráva na svoje konto údaje o svojich behoch, ktoré sa prepočítavajú na body a prirátavajú k výsledkom vybraného okresu.

Body za každý beh určíme vynásobením nabehaných kilometrov a koeficientu

Body = nabehané km * koeficient prepočtu

Koeficient prepočtu vyjadruje počet bodov za jeden kiloleter nabehaný v danom okrese a slúži na to, aby všetky okresy boli posudzované v súťaži rovnakým spôsobom bez ohľadu na ich počet obyvateľov, teda tak, že majú rovnaký počet obyvateľov – 100 000.

Koeficient prepočtu sme získali nasledovne: Koeficient prepočtu = 1/ (počet obyvateľov v danom okrese / 100 000)

Okrem bodov získaných za behy môže získať Účastík bonusové body za zdieľanie každej svojej bežeckej aktivity vo výške 10% z bodov za jednu aktivitu. Ak účastním bude behať počas špeciálnych dní o ktorých sa dozvie na stránke, získa za aktivitu v tieto dni dvojnásobok bodov za beh.

Maximálna dĺžka jedného behu je 50 kilometrov.

4.2. Súťaž o vecné výhry

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa v dobe jej trvania zaregistruje na stránke dobrybeh.o2.sk a splní podmienky pre získanie vecných výhier uvedených v časti 7.

5. Oznámenie výhercov / Žrebovanie:

Oznámenie víťazných okresov ako aj oznámenie výhercov hlavných cien sa uskutoční do 10 dní od ukončenia súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke dobrybeh.o2.sk.

Žrebovanie výhercov „mesačných výhier“ bude prebiehať do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa výhry odovzdávajú pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle Usporiadateľa. Výhercu s oznámením o výhre budú kontaktovať zamestnanci Usporiadateľa alebo ním poverené osoby.

Výherca bude informovaný o výhre e-mailom.

S vyžrebovaným výhercom bude vyžrebovaný aj náhradník.

6. Identifikácia výhercov:

Pre účely identifikácie Účastníka Súťaže (ďalej len "Výherca") je rozhodujúca e-mailová adresa, použitá pri registrácii.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Vecná Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné vecné výhry:

 • 5x Hlavná výhra pre Účastníkov, ktorý budú mať na svojom profile najviac nabehaných kilometrov
  • Mobilný telefón značky HUAWEI P10 Lite
 • 5x 3 Mesačné výhry
  • Mobilný telefón značky HUAWEI P9 Lite 2017

Do žrebovania o Mesačnú výhru budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnia súťažnú podmienku a zabehnú v danom mesiaci aspoň 5 km. Do žrebovania za mesiac apríl spadajú aj 3marcové dni od spustenia Súťaže a to 29. 3. - 31. 3. 2017

8. Kontaktovanie výhercov:

Výherca vecnej výhry bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená pri registrácii. V prípade, že sa nepodarí Výhercu kontaktovať do 14dní od uskutočnenia žrebovania alebo od oznámenia výhercov, bude kontaktovaný náhradník. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník.

9. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje registrovaním v Súťaži Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu Meno a Priezvisko a email, ktorý zadal pri registrácii, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Zákazník má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

10. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník berie na vedomie, že výhru v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Účastníci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 20.3.2017

O2 Slovakia, s.r.o.