Breadcrumb

Zverejňovač príspevkov

Pravidlá aktivity "Druhá šanca pre mobil"

1. Sprostredkovateľ aktivity:

Sprostredkovateľom je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 47 259 116, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 160894/B (ďalej len „Sprostredkovateľ"). Sprostredkovateľ vydáva tieto Pravidlá aktivity (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie aktivity:

Aktivita sa uskutoční v dňoch od 7.11.2022 do 30.1.2023.

3. Účastníci:

Účastníkom aktivity sa rozumie: akákoľvek fyzická osoba, ktorá v dobe trvania aktivity prinesie a odovzdá na akékoľvek Predajné miesto O2 mobilný telefón za účelom podpory projektu Druhá šanca pre mobil. Zoznam Predajných miest O2 sa nachádza na stránke www.o2.sk

4. Podmienky:

Účastník berie na vedomie, že hodnota odovzdaného mobilného telefónu bude odovzdaná prostredníctvom Sprostredkovateľa na charitatívne účely. Účastník sa vzdáva nároku na vyplatenie hodnoty mobilného telefónu ako aj vrátenie odovzdaného mobilného telefónu. Účastník odovzdáva mobilný telefón anonymne. Verejnosť bude oboznámená o výslednej hodnote odovzdaných mobilných telefónov prostredníctvom Sprostredkovateľa na jeho webovom sídle. Účastník odovzdaním mobilného telefónu vyslovuje súhlas s týmito Pravidlami.

V Bratislave, 7.11.2022.

O2 Slovakia, s.r.o.