Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá propagačnej SMS súťaže „Vyhrávajte s O2 každý deň“

 1. Organizátor SMS súťaže je O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 (ďalej aj ako „Organizátor“).
 2. Technický partner súťaže: A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387 (ďalej len „technický partner“).
 3. Súťaž je propagačnou aktivitou Organizátora a jej cieľom je podpora a propagácia služieb organizátora za účelom uplatnenia sa na relevantnom trhu. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. SMS súťaž prebieha v termíne 02.10.2017 – 29.10.2017, spolu 28 herných dní.
 5. Pre účely tejto súťaže sa za súťažiaceho považuje unikátne telefónne číslo.
 6. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré sú koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o., a ktoré splnia podmienky stanovené týmito pravidlami s výnimkou:
  1. Zamestnancov organizátora a/alebo technického partnera a ich blízkych osôb;
  2. Štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov reklamných a promotion agentúr zúčastnených v tejto súťaži a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto súťaže alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a ich blízkych osôb.

   Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 1. Súťažiaci sa do súťaže zapoja zaslaním SMS v tvare HRA na skrátené číslo 123 (ďalej len ,,platná SMS“).
 2. Pri zapojení sa do súťaže získa súťažiaci 5 vstupov do žrebovania (ďalej len „žreby“). Následne súťažiaci dostáva ďalšie informácie o získavaní ďalších žrebov prostredníctvom SMS.
 3. Do ďalšieho priebehu súťaže sa môže zapojiť súťažiaci aj odpovedaním na vedomostnú súťažnú otázku formou SMS v tvare ANO alebo NIE na skrátené číslo 123. Súťažné otázky sú zverejnené súťažiacim len formou SMS.
 4. V priebehu súťaže môže Organizátor vyhlásiť tzv. súťažnú prémiu. Prémia predstavuje doplnkovú formu zaradenia do žrebovania, resp. získania žrebov v priebehu trvania súťaže. O súťažnej prémii budú súťažiaci informovaní formou bezplatnej informačnej SMS zaslanej Organizátorom alebo technickým partnerom súťaže. Forma a časové intervaly zasielania informačných SMS o možnosti získania súťažnej prémie závisí od rozhodnutia organizátora.
 5. Účasťou v súťaži súťažiaci prejavujú súhlas s prijímaním bezplatných informačných SMS. Súťažiaci sa môže odhlásiť z príjmu informačných SMS správ kedykoľvek počas trvania súťaže zaslaním SMS v tvare HRA STOP na číslo 123.
 6. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito oficiálnymi pravidlami SMS súťaže.
 7. Cena zaslanej SMS správy je účtovaná sadzbou podľa platnej tarify mobilného operátora súťažiaceho. Cena odpovednej SMS s potvrdením získania žrebov je 2,- EUR s DPH, pokiaľ nie je v predchádzajúcej informačnej SMS uvedená iná cena. Cena každej odoslanej SMS správy na skrátené číslo 123 je v hodnote 0,- EUR.
 8. Jeden súťažiaci je do záverečného žrebovania zaradený toľkokrát, koľko žrebov v priebehu súťaže získal.
 9. Poskytovateľom výhier do súťaže je technický partner súťaže, ktorý poskytuje do súťaže dennú výhru, spolu 28 x Lenovo Moto G5s Plus, 3 krát týždennú finančnú výhru vo výške 2000 € (spolu 3 x 2000 €) pred zdanením a jeden krát finančnú výhru vo výške 4000 € pred zdanením.
 10. Žrebovanie 1 denného výhercu a 1 náhradníka sa uskutoční náhodným výberom zo všetkých prijatých platných SMS vždy nasledujúci pracovný deň. Žrebovanie 1 týždenného výhercu a 1 náhradníka sa uskutoční náhodným výberom zo všetkých prijatých platných SMS v ukončenom týždni. Žrebovanie výhercov finančných výhier sa bude realizovať 9.10.2017, 16.10.2017, 23.10.2017 a 30.10.2017. Výhercovia budú zverejnení na stránke Organizátora www.o2.sk.
 11. Súťažiaci, ktorému vznikne nárok na výhru bude kontaktovaný telefonicky. V prípade neúspešného kontaktovania (neodpovedá na telefonický hovor do 1 dňa) alebo v prípade neprevzatia si výhry jeho nárok na výhru zaniká a kontaktovaný bude náhradník. V prípade neúspešného kontaktovania náhradníka (neodpovedá na telefonický hovor do 1 dňa) alebo v prípade neprevzatia si výhry organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
 12. Pre odovzdanie výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti:
  1. uviesť svoje kontaktné údaje a na požiadanie aj osobné údaje a zároveň
  2. mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mobilnému operátorovi O2 Slovakia, s.r.o.
 13. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 14. Organizátor ani technický partner nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
 15. Organizátor ani technický partner nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva k výhre. Spory o vlastnícke právo k výhre nebudú mať vplyv na odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v týchto pravidlách, t.j. osobe, ktorá sa preukáže mobilným telefónom resp. SIM kartou, prostredníctvom ktorej bola odoslaná výherná SMS, a ktorá splní podmienky získania výhry definované v týchto pravidlách.
 16. V prípade pochybností pri overení vlastníka mobilného telefónu, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu, výherca stráca nárok na získanie výhry a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
 17. Výhra bude odovzdaná v termíne, spôsobom a na mieste určenom technickým partnerom. Organizátor alebo technický partner si vyhradzujú právo organizovať odovzdávanie výhry ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely reklamných a propagačných aktivít Organizátora s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.
 18. Organizátor ani technický partner nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 19. V zmysle § 8 ods. 1 písm. i) Zákona o dani z príjmov predstavuje výhra zdaniteľný príjem. Podľa §9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je suma výhry vo výške 350 Eur oslobodená od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z vecnej výhry presahujúcej 350 Eur je povinný vysporiadať si výherca prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov, s výnimkou prípadu, kedy povinnosť podať daňové priznanie nevzniká z titulu neprekročenia minimálnej hranice príjmu zakladajúcej povinnosť podať daňové priznanie. Daňovú povinnosť výhercu z peňažnej výhry je v zmysle § 43 Zákona o dani z príjmov povinný vysporiadať technický partner súťaže, tzn. že peňažná výhra nad hodnotu 350,00 Eur bude zdanená zrážkovou daňou a výhercovi vyplatená v sume zníženej o odvedenú zrážkovú daň.
 20. V zmysle §13 Zákona o zdravotnom poistení podlieha vecná výhra odvodom do zdravotnej poisťovne, a preto môže byť predmetom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 21. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, v rozsahu v akom ich poskytne v rámci súťaže organizátorovi a technickému partnerovi, za účelom vyhodnotenia súťaže. Každý súťažiaci tiež udeľuje svojou účasťou v súťaži Organizátorovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom, sú prístupné Organizátorovi, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Organizátora. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu..
 22. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému, pričom tieto môže poskytnúť z informačného systému aj technickému realizátorovi súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese Organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.
 23. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že organizátor ako mobilný operátor nezaručuje, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie SMS súťaže a zároveň, organizátor ako mobilný operátor neručí za žiadnu škodu spôsobenú neskorším doručením alebo nedoručením SMS. Súťažiaci zároveň berie na vedomie skutočnosť, že SMS môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systémov s oneskorením, t.j. aj po uplynutí času určeného na súťaž.
 24. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže a to aj bez jeho vedomia.
 25. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až § 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 26. Tieto pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas trvania súťaže k dispozícii na internetovej stránke https://www.o2.sk/o-nas/sutaze/pravidla-sutazi. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, 23.09.2017