Breadcrumb

Zverejňovač príspevkov

Pravidlá súťaže "Jazdite bezpečne a získajte dáta"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Jazdite bezpečne a získajte dáta" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 10. 04. 2019 do 31. 03. 2020.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá je držiteľom vodičského preukazu:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 18 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každý zákazník Usporiadateľa, ktorý v danom kalendárnom mesiaci v čase obdobia súťaže navštívi aplikáciu Extra výhody, bude používať vstavanú navigáciu Sygic a splní nasledujúce podmienky:

 • Pred jazdou si zapne aplikáciu s navigáciou a počas jazdy nebude používať telefón
 • Bude mať priemerné skóre jazdy väčšie alebo rovnajúce sa 80
 • Minimálne 10 absolvovaných jázd
 • Minimálne 150 najazdených kilometrov

Po každej jazde so zapnutou aplikáciou s navigáciou sa Účastníkovi súťaže zobrazí informácia o tom, aké dosiahol skóre za danú jazdu, ktoré sa priemeruje na konci mesiaca, aby získal kód na dáta vo výške 1 GB. Získaný kód sa zašle v SMS správe, a to vždy v 1. deň nasledujúceho mesiaca.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

4.1 Nadradenosť pravidiel cestnej premávky

Každý Ůčastník súťaže a používateľ mobilnej aplikácie s navigáciou je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Pravidlá cestnej premávky a označenia na ceste sú nadradené informaciam z navigácie. Aplikácia nezodpovedá za nepresné informácie ktoré môžu vzniknúť na ceste.

5. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

Dátový balíček v hodnote 1 GB, ktorý môže Účastník dostať každý mesiac po splnení podmienok súťaže (ďalej aj ako „Dátový balíček”).

Počas obdobia od 8. 7. do 31. 10. 2019 má dátový balíček 5 GB.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

5.1 Platnosť a možnosti čerpania Dátového balíčka

Objem dát Dátového balíčka je 5 GB a je dostupný pre nasledovné programy:

 • O2 Fér s dobíjaním kreditu, O2 Voľnosť
 • O2 Fér s platbou na faktúru, O2 Paušál (všetky varianty / farby), O2 Moja Firma, O2 Dáta (všetky varianty / farby), O2 Internet s bonusom Mini

Pre predplatené programy je platnosť balíčka 30 dní od aktivácie.

Pre programy s platbou na faktúru sa k zostatku aktuálneho balíčka Účastníka priráta 5 GB výherného Dátového balíčka, s kontinuálnym čerpaním, bez možnosti obnovy.

Ak má Účastník súťaže iné predplatené dáta, dátový balíček v hodnote 5 GB sa automaticky a prioritne začne čerpať ako prvý. Automatická obnova balíka nie je možná. Zároveň nie je možné využívať viac Výherných Dátových balíčkov naraz.

Po splnení všetkých Podmienok súťaže bude pre Účastníka súťaže vygenerovaný špecifický 6 miestny kód. Dátový balíček si Účastník môže uplatniť priamo po vygenerovaní kódu.

 • Prihlasením do zóny MOje O2 na stránke www.o2.sk v časti "Uplatniť zľavový kód"
 • Zasplaním bezplatnej SMS s kódom v tvare KOD (medzera) 8-miestny promo kód na číslo 99222

Uplatniť Výherný Dátový balíček je možné do 31.5.2020

6. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, v rámci ktorých sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Každý Účastník taktiež súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu cieľ jazdy, štýl jazdy, rýchlosť, smer jazdy, za účelom odmeňovania. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

7. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

8. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Používanie navigácie, ktorá je súčasťou aplikácie, čerpá vaše mobilné dáta.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 10. 04. 2019.

O2 Slovakia, s.r.o.