Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže "Spoznajte Tatry s O2 Extra výhodami“

 1. Usporiadateľ Súťaže:

  Usporiadateľom Súťaže s názvom „Spoznajte Tatry s O2 Extra výhodami" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom
  registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

  Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 2. Trvanie súťaže:

  Súťaž sa uskutoční v dňoch od 26.06.2017 do 03.09.2017.

 3. Účastníci Súťaže:

  Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 4. Podmienky Súťaže:

  Súťaž bude prebiehať v 10 týždňových kolách so začiatkom a koncom:

  1. týždeň : 26.06. - 02.07.
  2. týždeň : 03.07. - 09.07.
  3. týždeň : 10.07. - 16.07.
  4. týždeň : 17.07. - 23.07.
  5. týždeň : 24.07. - 30.07.
  6. týždeň : 31.07. - 06.08.
  7. týždeň : 07.08. - 13.08.
  8. týždeň : 14.08. - 20.08.
  9. týždeň : 21.08. - 27.08.
  10. týždeň : 28.08. - 03.09.

  Každé kolo potrvá 7 kalendárnych dní. V každom kole vyhlási Usporiadateľ 30 výhercov.

  Za celé obdobie súťaže (od 26.6. do 3.9.) bude uskutočnené celkové žrebovanie v počte 20 výhercov.

  Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý sa v dobe trvania súťaže označí cez aplikáciu O2 Extra výhody (časť „Extra výhodná turistika“) na vybraných miestach v rámci Vysokých a Nízkych Tatier a zároveň prebehne úspešná validácia a zápis údajov do databázy. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné prihlásenie do aplikácie O2 Extra výhody a jednorazové odoslanie formuláru s e-mailom a súhlasom s pravidlami súťaže.

  Na zaradenie do súťaže stačí navštíviť jedno miesto. V rámci jedného týždenného kola je možné označenie na tom istom mieste len 1x, pričom čím viac rôznych miest Účastník súťaže navštívi, tým vyššia je jeho šanca na výhru.

  Účastník súťaže bude zaradený do žrebovania v príslušnom kole k dátumu, kedy prebehol úspešný zápis údajov do databázy. Zápis údajov môže nastať s oneskorením oproti dátumu označenia sa na mieste cez aplikáciu. Prípadne môže nastať situácia, kedy konečný zápis údajov neprebehne úspešne, napriek tomu, že užívateľ sa cez aplikáciu na danom mieste označil.

  Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 5. Žrebovanie:

  Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca v priebehu 3 pracovných dní od termínu žrebovania.

  Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailovej správy od Usporiadateľa a zverejnením v týždennom rebríčku na stránke https://www.o2.sk/o-nas/sutaze/vyhercovia-sutazi, označením prostredníctvom časti e-mailovej adresy pred symbolom „@“ (príklad: meno.prizevisko@mail.com), s ktorou sa zapojil do súťaže.

  Priebežný rebríček najaktívnejších Účastníkov súťaže bude zverejnený na stránke www.extravyhody.o2.sk/spoznajte-tatry, pričom Účastníci budú označení prostredníctvom časti e-mailovej adresy pred symbolom „@“ (príklad: meno.prizevisko@mail.com), s ktorou sa zapojil do súťaže.

  Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

  V prípade, ak sa do jedného z kôl nezapojí aspoň 30 hráčov, má Usporiadateľ právo presunúť zostávajúce výhry za predmetné kolo do nasledujúceho žrebovania a zvýšiť tak počet výhercov pre dané kolo.

 6. Výhra:

  Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  Týždenné ceny:

  • 50 x celodenný vstup do aquaparku Tatralandia
  • 50 x celodenný vstup do vodného parku Bešeňová
  • 50 x výlet lanovkami na Chopok
  • 50 x výlet lanovkami na Skalnaté pleso
  • 20x zľava 50 % na akýkoľvek O2 program a zároveň neobmedzené volania, SMS a MMS v sieti O2 na 1 rok.
  • 30x obnova dátových balíčkov od 100 MB do 5 GB v rámci O2 paušálu, O2 Fér, O2 Voľnosť, O2 Dáta, alebo aktivácia 100 MB dátového balíčka na 1 mesiac zdarma v prípade nevyužívania dátových služieb.
  • 10 x smartfón LENOVO Moto G5 od O2
  • 10 x Bioderma kozmetický balíček
  • 20 x 20 € poukážka na nákup v MANIA
  • 3x výkonná externá batéria GoGEN od HEJ.sk
  • 2x bezdrôtové slúchadlá GoGEN od HEJ.sk
  • 2x selfie tyč GoGEN s bluetooth od HEJ.sk
  • 2x praktický cestovný adaptér GoGEN od HEJ.sk
  • 1x prenosný reproduktor GoGEN od HEJ.sk

  Hlavné ceny:

  • 1x 2-dňový pobyt pre 2 osoby v Hoteli Pošta ****
  • 1x rodinný pobyt na 3 noci v hoteli GALERIA THERMAL**** so vstupom do vodného parku Bešeňová
  • 1x rodinný výlet lanovkami na Skalnaté pleso a Lomnické sedlo pre 4 osoby
  • 5x skipas na zimu 2017/2018 do Jasnej pre 2 osoby
  • 5x skipas na zimu 2017/2018 do Tatranskej Lomnice pre 2 osoby
  • 4x celodenný vstup do vodného parku Bešeňová pre 2 osoby
  • 4x celodenný vstup do aquaparku Tatralandia pre 2 osoby
  • 5x zľava 50 % na akýkoľvek O2 program a zároveň neobmedzené volania, SMS a MMS v sieti O2 na 1 rok.
  • 8x obnova dátových balíčkov od 100 MB do 5 GB v rámci O2 paušálu, O2 Fér, O2 Voľnosť, O2 Dáta, alebo aktivácia 100 MB dátového balíčka na 1 mesiac zdarma v prípade nevyužívania dátových služieb.
  • 5x 20 € poukážka na nákup v MANIA
  • 1x štýlový smoothie mixér Gallet od HEJ.sk

  Hodnota výhry bude uvedená v odovzdávacom protokole. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ a partner Usporiadateľa.

  Pre uplatnenie výhier poskytnutých do súťaže partnerom Usporiadateľa je potrebné zakúpenie a zaregistrovanie vlastnej čipovej karty GOPASS na stránke https://www.gopass.sk/homepage/registration. Poplatok za čipovú GOPASS kartu je 2€.

 7. Oznámenie výhry:

  Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailovej správy od Usporiadateľa.

  V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

  Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

  Podľa charakteru výhry bude Výhercovi výhra odovzdaná prostredníctvom kuriéra alebo elektronickej distribúcie.

 8. Osobné údaje:

  Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu – telefónne číslo a email, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

  Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

  Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 9. Dane:

  Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 10. Osobitné ustanovenia:

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

  Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

  Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

  V Bratislave, 19.06.2017.

  O2 Slovakia, s.r.o.