Breadcrumb

Zverejňovač príspevkov

Pravidlá súťaže "Vyplňte kvíz o 17. novembri a získajte neobmedzené dáta na deň"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Vyplňte kvíz o 17. novembri a získajte neobmedzené dáta na deň" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 15. 11. 2021 do 21. 11. 2021.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • zákazníci Usporiadateľa,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník Usporiadateľa, ktorý v dobe trvania Súťaže vyplní súťažný kvíz na stránke www.soda.o2.sk Po vyplnení kvízu sa súťažiacemu zobrazí kód na službu „Neobmedzené dáta na deň pri príležitosti 17. novembra“. Každý súťažiaci môže získať a využiť maximálne 1 kód. Usporiadateľ nie je zodpovedný́ za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas riadenia Súťaže.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

 • Kód na aktiváciu služby „Neobmedzené dáta na deň pri príležitosti 17. novembra“.
 • Každý súťažiaci môže získať a využiť maximálne 1 takýto kód. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

  5.1 Platnosť a možnosti čerpania služby „Neobmedzené dáta na deň pri príležitosti 17. novembra“:

  Výherný dátový balíček „Neobmedzené dáta na deň pri príležitosti 17. novembra“ môže byť uplatnený pre nasledujúce tarify:

  • O2 SMART Paušál, O2 Paušál, O2 Dáta, O2 Voľnosť, O2 Fér s dobíjaním kreditu, O2 Fér s platbou na faktúru, O2 Mini, O2 Fér Jednotka s platbou na faktúru, O2 Fér Jednotka s dobíjaním kreditu, O2 Moja Firma a O2 Internet s bonusom mini.

  Dátový balíček „Neobmedzené dáta na deň pri príležitosti 17. novembra“ je možné využívať v deň aktivácie a celý nasledujúci deň až do polnoci (po prekročení 100 GB bude rýchlosť prenosu dát spomalená na 2 Mbit/s pre sťahovanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát). Balík je možné využívať v celej EÚ, pričom môže byť účtovaný príplatok v závislosti od vášho bežného balíka dát alebo programu.

  Ak má Účastník súťaže iné predplatené dáta, dátový balíček Neobmedzené dáta na deň sa automaticky a prioritne začne čerpať ako prvý. Automatická obnova balíka nie je možná. Zároveň nie je možné využívať viac balíčkov pre neobmedzené dáta na deň naraz. Zákazník môže pre jedno telefónne číslo využiť maximálne 1 kód pre dátový balíček „Neobmedzené dáta na deň pri príležitosti 17. novembra“.

  Po splnení všetkých Podmienok súťaže bude pre Účastníka súťaže vygenerovaný špecifický 8 miestny kód, ktorý sa mu zobrazí po vyplnení kvízu na stránke www.soda.o2.sk. Balíček „Neobmedzené dáta na deň pri príležitosti 17. novembra“ si Účastník môže uplatniť priamo po vygenerovaní kódu.

  • Prihlásením do zóny Moje O2 na stránke www.o2.sk v časti "Uplatniť zľavový kód"
  • Zaslaním bezplatnej SMS s kódom v tvare KOD (medzera) 8-miestny promo kód na číslo 99222

  Uplatniť Výherný dátový balíček je možné do 31. 12. 2021

  6. Dane:

  Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

  7. Osobitné ustanovenia:

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

  Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

  Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

  V Bratislave, 9. 11. 2021.

  O2 Slovakia, s.r.o.