Podmienky pouzivania portalu

Podmienky používania personalizovaného portálu O2

(ďalej len „Podmienky“)

 1. Personalizovaný portál O2 je elektronický nástroj prevádzkovaný spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorý slúži účastníkovi Poskytovateľa, ktorý sa riadne zaregistruje, prípadne jednorázovo prihlási v zmysle pokynov Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“), na využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tohto portálu O2. Portál O2 neslúži pre účastníkov využívajúcich tzv. partnerské produkty Poskytovateľa, najmä, nie však výlučne Tescomobile.
 2. Konto Užívateľa je prístupné po riadnej registrácii a prihlásení, resp. jednorazovom prihlásení v zmysle pokynov Poskytovateľa.
 3. Užívateľ sa zaväzuje používať portál O2 výlučne pre vlastné potreby.
 4. Užívateľ sa zaväzuje používať portál O2 v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Podmienkami, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi a pravidlami. Užívateľ zodpovedá za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci portálu O2, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom portálu O2 Užívateľ sprostredkoval a uvedené sa vzťahuje aj na škodu, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov Poskytovateľovi resp. iným osobám.
 5. Užívateľ portálu O2 sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti portálu O2, ani sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nemu.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť portál O2, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi.
 7. Poskytovateľ si v prípade využívania portálu Moje O2 v rozpore s týmito Podmienkami (napr. šírenie reklamy, konanie v rozpore s dobrými mravmi, nabádanie k trestnej činnosti a pod.) a/alebo z technických dôvodov vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Užívateľa k portálu O2.
 8. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom portálu O2 patria Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má Poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.
 9. V prípade porušenia týchto podmienok nesie Užívateľ plnú zodpovednosť za to, že jeho príspevky sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto Podmienok používania portálu O2.
 11. Na vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. v platnom znení a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „Všeobecné podmienky“).
 12. Užívateľ berie na vedomie, že úkony uskutočnené užívaním portálu O2 sú záväzné a podľa ich charakteru môžu byť považované za zmenu zmluvy o pripojení v zmysle Všeobecných podmienok.
 13. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 6. 2018. Účinnosťou nového znenia Podmienok stráca ich predošlé znenie platnosť a účinnosť.