Breadcrumb

Scoring O2 - SZČO

Scoring O2

Súhlasím, aby Poskytovateľ na žiadosť Účastníka v predzmluvnom vzťahu pred uzatvorením Kúpnej zmluvy a kedykoľvek počas doby po ktorú trvajú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, ak to bude potrebné pre účely zmeny právneho vzťahu medzi Účastníkom a Poskytovateľom, spracoval Osobné údaje Účastníka v rozsahu

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Číslo OP

za účelom preverenia schopnosti Účastníka riadne a včas plniť podmienky a záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy v interných systémoch Poskytovateľa. Súhlasím, aby Poskytovateľ spracúval vyššie uvedené údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov uvedených v úradnom doklade na nosič informácií.

Súhlas je udelený na dobu určitú, do okamihu, kedy nastane skoršia z nasledujúcich udalostí: (i) do ukončenia právneho vzťahu medzi Účastníkom a Poskytovateľom alebo (ii) do 100 dní od okamihu kým Účastník alebo Poskytovateľ neoznámi druhej strane, že nehodlá uzatvoriť Kúpnu zmluvu. Podrobné podmienky a rozsah spracovania Osobných údajov sú uvedené v článku 10 Všeobecných podmienok.