Breadcrumb

RB - Sprievodca faktúrou - o2 Paušál

Vysvetlenie faktúry O2 Paušál

Aby ste sa vo faktúre jednoducho orientovali, pripravili sme pre vás sprievodcu.
Vysvetľujeme tu najčastejšie položky, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť.
Vzory faktúr sa môžu od vašich faktúr líšiť, položky závisia od služieb,
ktoré máte u nás aktivované.

Obsah faktúry

1. strana faktúry

Prehľad poskytnutých služieb pre vaše telefónne čísla, suma na úhradu za zúčtovacie obdobie a údaje na úhradu.

Pozrieť detail

2. strana faktúry

Príloha k faktúre obsahuje súhrn poskytnutých služieb pre vaše telefónne číslo s počtom využitých jednotiek a sumou.

Pozrieť detail

Druhá strana faktúry
 

Vysvetlivky k 1. strane faktúry:

 1. Číslo faktúry za dané fakturačné obdobie. Každá faktúra má jedinečné číslo, aby ste ju jednoducho identifikovali.
 2. Číslo zákazníka - číslo vášho fakturačného profilu. Variabilný symbol je totožný s číslom zákazníka.
 3. Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré dostávate faktúru. Nemusí byť totožné s kalendárnym mesiacom.
 4. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - spadajú sem poplatky za aktivované balíčky k vášmu programu a za navýšenie dát. Detail využívaných služieb a balíčkov nájdete na druhej strane faktúry v súhrne poskytnutých služieb.
 5. Mesačné poplatky - suma, ktorú platíte mesačne za váš program (O2 Paušál, príp. ak máte viac telefónnych číel s platbou na faktúru, tak ide o súčet platieb za všetky programy. Detail k využívanému programu k svojmu telefónnemu číslu nájdete na druhej strane faktúry. Suma je uvedená s DPH.
 6. Hlasové služby (volania) - všetky odchádzajúce a prichádzajúce hovory na Slovensku, v roamingu a do zahraničia.
 7. Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) - Odoslané SMS do vlastnej siete, odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR, Odoslané SMS do zahraničia, využité dáta v rámci SR. Počet spotrebovaných jednotiek nájdete na druhej strane vašej faktúry. Odoslané MMS nie sú súčasťou služieb zahrnutých v programe O2 Paušál a sú spoplatnené nad rámec vášho programu podľa platného cenníka.
 8. Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa - služby cez SMS, ktoré sú prevádzkované na skrátených číslach partnermi O2. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Prémiové služby zahŕňajú najmä SMS hry a súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, prístup k videám, SMS zoznamky, chat a pod. Zahŕňajú najmä spätné potvrdzujúce SMS o objednaní služby.
 9. Služby mobilnej zábavy poskytovateľa - služby cez SMS - doplnkové služby, ktoré O2 prevádzkuje na skrátených číslach. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Zahŕňajú najmä spoplatnené odoslané SMS na skrátené čísla (napr. SMS pre objednanie elektronických lístkov).
 10. Vystavenie upomienky - Ak v lehote splatnosti nebola suma za predchádzajúcu faktúru v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa (O2 Slovakia), vystavuje Poskytovateľ upomienku. Výška poplatku je určená platným cenníkom.
 11. Úhrada faktúr/y v predajni - Poplatok za úhradu faktúry v predajni O2 je 3 € podľa platného cenníka O2. Iné spôsoby úhrady, napríklad cez internet banking alebo online cez www.o2.sk sú bez poplatku.
 12. Splátka za zariadenia (do 13.6.2022 Mesačná platba za zariadenie) - platba za mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie, ktoré ste si v O2 kúpili k svojmu programu. Výška splátky za zariadenie závisí od ceny zariadenia. Cena zariadenia sa rozloží na úvodnú platbu štandardne vo výške 2 € a na 24 mesačných splátok, ktoré vo faktúre uvidíte ako položku Splátka za zariadenia.
 13. O2 Poistka - Poistné S, M, L alebo XL sa odvíja od kúpnej ceny vášho nového telefónu alebo tabletu. Poistné platíte každý mesiac vo faktúre.
 14. Vykúpenie z viazanosti - Peniaze na preplatenie zmluvnej pokuty pri Vykúpení z viazanosti sme vám poslali na váš účet a rozdelili na mesačné platby vo výške 4 €, ktoré vidíte vo svojej faktúre. Zároveň vám každý mesiac dávame 4 € zľavu z O2 Paušálu. Zľava je zarátaná v položke Bonusy.
 15. Bonusy - Znižujú cenu, ktorú zaplatíte pri kúpe zariadenia alebo sumu splátok, ktorú máte vo svojej faktúre. V tejto faktúre je v položke Bonusy zrátaná Zľava na zariadenia k Striebornému O2 Paušálu a bonus za Vykúpenie z viazanosti.
 16. Nie je predmetom DPH - Splátka za zariadenia, vystavenie upomienky, O2 Poistka a Vykúpenie z viazanosti nie sú predmetom DPH.
 17. Celková suma faktúry - súčet poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období vrátane DPH. Môže sa líšiť od sumy na úhradu.
 18. Celková suma na úhradu - Suma, ktorú uhradíte, je súčtom poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období. Je tvorená celkovou sumou faktúry a prípadnou sumou pre uvoľnené zábezpeky, preplatky alebo nedoplatky.
 19. Dátum splatnosti - V lehote splatnosti má byť suma na úhradu v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa. Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej variabilným symbolom na stanovený účet. Odporúčaný dátum platby je teda aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti.
 20. Variabilný symbol je zhodný s číslom zákazníka a uvádzate ho pri platbe. Na každej vašej faktúre je zhodný (pre zjednodušenie platieb, kde si možete cez Internet Banking zvoliť „Preddefinovaneho partnera“).
 21. QR kód - jedinečný kód pre vašu faktúru. Faktúru môžete uhradiť tak, že čítačkou v aplikácii svojej banky načítate QR kód a potvrdíte platbu.

Vysvetlivky k 2. strane faktúry:

 1. Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo - označuje telefónne číslo, pre ktoré príloha faktúry popisuje využité služby. Ak máte viac telefónnych čísel, vaša faktúra obsahuje samostatný súhrn pre každé vaše telefónne číslo.
 2. Spotrebovali ste - znázornenie využitých hlasových, sms a dátových jednotiek počas zúčtovacieho obdobia pre dané telefónne číslo.
 3. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - prehľad balíčkov, ktoré využívate počas zúčtovacieho obdobia k vášmu programu s poplatkom, navýšenie dát a obnova dát. Ak sa vám minuli dáta, ktoré máte k dispozícii k vášmu O2 Paušálu, za 3 € si ich môžete navýšiť.
 4. Navýšenie dát - Ak sa vám minuli dáta, ktoré máte k dispozícii k vášmu O2 Paušálu a navýšili ste si ich, aby ste mohli pokračovať v dátovaní, počet navýšení a cenu za obnovu dát máte vyjadrenú v tomto riadku.
 5. Počet - vyjadruje, koľkokrát ste si navýšili dátový balíček.
 6. Suma s DPH - suma za navýšenia dát počas zúčtovacieho obdobia.
 7. Mesačné poplatky s názvom programu - označuje program, ktorý využívate na vašom telefónnom čísle.
 8. Suma s DPH - základný mesačný poplatok za program, ktorý využívate na vašom telefónnom čísle bez navýšení dát a spotreby nad rámec jednotiek zahrnutých v programe.
 9. Minúty z Extra balíčkov - ak máte k vášmu programu aktivovaný aj Extra balíček, napr. Neobmedzené volania do siete O2 alebo Volania Svet, spotrebované jednotky sú vyjadrené v tomto stĺpci. Nula znamená, že balíčky nemáte aktivované alebo ste z nich nevyužili žiadne jednotky.
 10. Ostatné minúty - jednotky spotrebované v rámci programu, ktorý využívate.
 11. Minúty spolu - súčet minút z využívaných balíčkov a v rámci vášho programu.
 12. Volania na čísla so špeciálnou sadzbou - volania na audiotexové čísla, skrátené čísla, tiesňové volania, hlásenie porúch, špeciálne linky. Hovory sa môžu odpočítavať z minút vo vašom programe alebo byť spoplatnené nad rámec minút vo vašom programe podľa platného Cenníka v závislosti od volaného čísla.
 13. Spolu s DPH - suma s DPH za hlasové služby počas zúčtovacieho obdobia.
 14. Spolu s DPH - suma s DPH za dátové, SMS a MMS služby počas zúčtovacieho obdobia.
 15. Bonus za prenos čísla - 150 € sa uplatňuje formou 5 € zľavy vo faktúre k O2 Paušálu počas 30 ucelených fakturačných období. Pri prvom - alikvotnom​ - fakturačnom období sa zľava neuplatňuje.
 16. Zľava na zariadenia (do 13.6.2022 Bonus na zariadenie) - Uplatňuje sa 24 mesiacov vo forme zľavy z mesačného poplatku. Výška zľavy závisí od programu, ktorý využívate.
 17. Spolu s DPH - Súčet bonusov a zliav na vašom telefónnom čísle, ktorá sa odpočíta z poplatkov za poskytnuté služby.
 18. Celková suma s DPH - Súčet súm za poskytnuté služby za zúčtovacie obdobie k vášmu programu. Nezahŕňa poplatky za platby faktúr, upomienky, preplatky, nedoplatky, poistky, zábezpeky, ktoré máte spočítané na 1. strane faktúry.

Potrebujete vedieť viac?

Prekvapili vás položky vo faktúre? Zdá sa vám, že máte príliš veľa prevolaných minút, SMS, či väčší objem dát, než ste čakali? V podrobnom výpise hovorov k svojej faktúre si môžete skontrolovať, kedy a na aké čísla ste volali, koľko ktorý hovor stál, odoslané SMS či uskutočnené prenosy dát. Všetky detaily svojej spotreby, nastavenia balíčkov a služieb, splátky za zariadenia a využívané bonusy a zľavy si môžete pozrieť v Moje O2. Ceny za služby uvádzame v aktuálnom Cenníku.

Moje O2
Pozrieť podrobný výpis hovorov
Aktuálny Cenník
Najčastejšie otázky k faktúram


Rychly formular

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla:

Bočný sticker na odpovede.o2.sk - faktúra

Máte otázky k faktúre?