Vysvetlenie faktúry O2 Internet na doma

Aby ste sa vo faktúre jednoducho orientovali, pripravili sme pre vás sprievodcu.
Vysvetľujeme tu najčastejšie položky, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť.

Obsah faktúry

1. strana faktúry

Prehľad poskytnutých služieb pre vaše telefónne čísla, suma na úhradu za zúčtovacie obdobie a údaje na úhradu.

Pozrieť detail

2. strana faktúry

Príloha k faktúre obsahuje súhrn poskytnutých služieb pre vaše telefónne číslo s počtom využitých jednotiek a sumou.

Pozrieť detail

Druhá strana faktúry
 

Vysvetlivky k 1. strane faktúry:

 1. Číslo faktúry za dané fakturačné obdobie. Každá faktúra má jedinečné číslo, aby ste ju jednoducho identifikovali.
 2. Číslo zákazníka - číslo vášho fakturačného profilu. Variabilný symbol je totožný s číslom zákazníka.
 3. Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré dostávate faktúru. Nemusí byť totožné s kalendárnym mesiacom.
 4. Mesačné poplatky - suma, ktorú platíte mesačne za program O2 Internet na doma. Suma je uvedená s DPH.
 5. Nehlasové služby - poplatky za využívané nehlasové služby k vášmu programu. Nula znamená, že ste nevyužili Nehlasové služby nad rámec služieb, ktoré máte k dispozícii v svojom programe. Detail využitia Nehlasových služieb nájdete na druhej strane faktúry.
 6. Mesačná platba za zariadenie - Cena zariadenia, ktoré používate k službe O2 Internet na doma je 216 € a je rozpočítaná na 24 mesačných platieb vo výške 9 €.
 7. Bonusy - K službe získavate Bonus na zariadenie vo výške 9 € mesačne, celkovo 216 €. Cena zariadenia k službe je 216 € a je rozpočítaná na 24 mesačných platieb vo výške 9 €. Počas 24 mesiacov sa vám teda od ceny zariadenia odpočítava výška bonusu a vy tak neplatíte nič navyše. Bonusy sa uplatňujú sa vo forme zľavy z mesačného poplatku.
 8. Nie je predmetom DPH - Mesačná platba za zariadenie nie je predmetom DPH.
 9. Celková suma faktúry - súčet poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období po odpočítaní bonusov. Suma je uvedená vrátane DPH. Môže sa líšiť od sumy na úhradu.
 10. Celková suma na úhradu - Suma, ktorú uhradíte, je súčtom poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období. Je tvorená celkovou sumou faktúry a  prípadnou sumou pre uvoľnené zábezpeky, preplatky alebo nedoplatky.
 11. Dátum splatnosti - V lehote splatnosti má byť suma na úhradu v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa. Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej variabilným symbolom na stanovený účet. Odporúčaný dátum platby je teda aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti.
 12. Variabilný symbol je zhodný s číslom zákazníka a uvádzate ho pri platbe. Na každej vašej faktúre je zhodný (pre zjednodušenie platieb, kde si možete cez Internet Banking zvoliť „Preddefinovaneho partnera“).
 13. QR kód - jedinečný kód pre vašu faktúru. Faktúru môžete uhradiť tak, že čítačkou v aplikácii svojej banky načítate QR kód a potvrdíte platbu.

Vysvetlivky k 2. strane faktúry:

 1. Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo - označuje telefónne číslo, pre ktoré príloha faktúry popisuje využité služby. Ak máte viac telefónnych čísel, vaša faktúra obsahuje samostatný súhrn pre každé vaše telefónne číslo.
 2. Spotrebovali ste - znázornenie využitých hlasových, sms a dátových jednotiek počas daného zúčtovacieho obdobia pre dané telefónne číslo.
 3. Program, ktorý využívate - označenie programu, ktorý na danom telefónnom čísle využívate počas zúčtovacieho obdobia.
 4. Mesačný poplatok za program, ktorý využívate - cena programu s DPH.
 5. Jednotky z Extra balíčkov - ak máte aktivovaný hlasový, SMS alebo dátový balíček k vášmu programu, stĺpec vyjadruje počet spotrebovaných jednotiek z balíčka počas zúčtovacieho obdobia. Nula uvedená v riadku znamená, že sa daná položka na Vašu prílohu k faktúre nevzťahuje alebo ste ju v uvedenom zúčtovacom období nečerpali.
 6. Ostatné jednotky - stĺpec vyjadruje objem využitých dát počas zúčtovacieho obdobia. O2 Internet na doma poskytuje neobmedzený objem dát. Avšak po prečerpaní:

  - 250 GB pri Bielom O2 Internete na doma
  - 500 GB pri Modrom O2 Internete na doma
  - 1 TB (1 024 GB) pri Striebornom O2 Internete na doma
  - 1,5 TB (1 536 GB) pri Zlatom O2 Internete na doma
  - 2 TB (2 048 GB) pri Platinovom O2 Internete na doma

  v rámci fakturačného obdobia, klesne prenosová rýchlosť na 2 Mbps na sťahovanie a na 1 Mbps na odosielanie dát. Za ďalšie dáta neplatíte nič navyše.
 7. Bonus na zariadenie - uplatňuje sa vo forme zľavy z mesačného poplatku.
 8. Výška Bonusu na zariadenie - K službe získavate Bonus na zariadenie vo výške 9 € mesačne, celkovo 216 €. Cena zariadenia k službe je 216 € a je rozpočítaná na 24 mesačných platieb vo výške 9 €. Počas 24 mesiacov sa vám teda od ceny zariadenia odpočítava výška bonusu.
 9. Celková suma s DPH - súčet súm za využité služby spolu s poplatkami za ďalšie využité služby (v prípade O2 Internetu na doma môže ísť o obnovu rýchlosti, využívanie služby mimo adresy zriadenia alebo servisný výjazd technika na žiadosť zákazníka). Súhrn nezapočítava Mesačnú platbu za zariadenie, platbu faktúr v predajni, poplatky za upomienky, obmedzenie služieb a i., ktoré, ak ich využívate, nájdete v prehľade na 1. strane faktúry.

Potrebujete vedieť viac?

Prekvapili vás položky vo vašej faktúre? Zdá sa vám, že máte príliš veľa prevolaných minút, SMS, či väčší objem dát, než ste čakali? V podrobnom výpise hovorov k svojej faktúre si môžete skontrolovať, kedy a na aké čísla ste volali, koľko ktorý hovor stál, odoslané SMS či uskutočnené prenosy dát. Všetky detaily svojej spotreby, nastavenia balíčkov a služieb, mesačné platby za zariadenie a využívané bonusy si môžete pozrieť v Moje O2. Ceny za služby uvádzame v aktuálnom Cenníku.

Moje O2
Pozrieť podrobný výpis hovorov
Aktuálny Cenník
Najčastejšie otázky k faktúram


Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla:

Máte otázky k faktúre?