Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže "Dobré dáta"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Zdieľaj a vyhraj " (ďalej len Súťaž) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1. 3. 2017 do 31. 05. 2017.

3. Účastníci:

Účastníkom sa na účely týchto pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • zákazníci Usporiadateľa
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do týždennej súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník Usporiadateľa, ktorý v dobe trvania Súťaže zdieľa fotografiu alebo inú aktivitu, ktorou sa zapojil do Promo akcie „10. výročie O2 Slovakia " a získal extra dáta, prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook.

Týždenná súťaž bude prebiehať v 10 súťažných kolách

 • 1. kolo – 6.3.2017 – 12.3.2017
 • 2. kolo – 13.3.2017 – 19.3.2017
 • 3. kolo – 20.3.2017 – 26.3.2017
 • 4. kolo – 27.3.2017 – 2.4.2017
 • 5. kolo – 3.4.2017 – 9.4.2017
 • 6. kolo – 10.4.2017 - 16.4.2017
 • 7. kolo – 17.4.2017 – 23.4.2017
 • 8. kolo – 24.4.2017 - 30.4.2017
 • 9. kolo - 1.5.2017 – 7.5.2017
 • 10. kolo – 8.5.2017 – 14.5.2017

Do celkovej promo súťaže o Výhru, novinku z dielne Samsung, sa môže zapojiť Účastník, ktorý zazdieľa stránku www.dobredata.o2.sk prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook. Do tejto súťaže sa môže Účastník zapojiť iba jedenkrát za celé trvanie Promo akcie „10. výročie O2 Slovakia".

Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie Týždennej výhry za konkrétne súťažné kolo bude prebiehať každý pondelok po skončení daného súťažného kola pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle Usporiadateľa. Výhercu s oznámením o výhre budú kontaktovať zamestnanci Usporiadateľa.

Žrebovanie Celkovej výhry prebehne 1.6.2017 pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle Usporiadateľa. Výhercu s oznámením o výhre budú kontaktovať zamestnanci Usporiadateľa.

Výherca bude informovaný o výhre e-mailom.

S vyžrebovaným výhercom bude vyžrebovaný aj náhradník.

6. Identifikácia výhercov:

Pre účely identifikácie Účastníka Súťaže (ďalej len "Výherca") je rozhodujúca e-mailová adresa, použitá pri registrácii.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

 • 10 x Týždenná výhra - Mobilný telefón značky Samsung
 • 1x Celková výhra - Mobilný telefón značky Samsung

Každý Účastník môže vyhrať iba jednu týždennú výhru, a to bez ohľadu na počet týždňov, v ktorých zdieľal svoju aktivitu. Do žrebovania o Celkovú výhru budú zaradení všetci Účastníci, vrátane Výhercov týždennej výhry.

8. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená pri registrácii. V prípade, že sa nepodarí Výhercu kontaktovať do 14dní od uskutočnenia žrebovania, bude kontaktovaný náhradník. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník.

5. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje registrovaním v Súťaži Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné na sociálnej sieti Facebook a email, ktorý zadal pri registrácii, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Zákazník má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

6. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súžaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník berie na vedomie, že výhru v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Účastníci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 1. 3. 2017

O2 Slovakia, s.r.o.