Pravidlá súťaží

Späť

Pravidlá súťaže " Oslávte s nami volnosť "

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Oslávte s nami volnosť" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 3. 10. 2016 do 16. 10. 2016.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:

  • každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý sa v dobe trvania súťaže prihlásil cez Facebook alebo Google mail na stránku volnost.o2.sk a nahral súbor v požadovanej forme a veľkosti, ktorý bol následne vytlačený a skartovaný. Usporiadateľ vyžrebuje 1 000 víťazov.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov oddelenia marketingu v sídle Usporiadateľa. Výhercu s oznámením o výhre budú kontaktovať správou na FB FB profil alebo Google mail zamestnanci Usporiadateľa alebo nimi poverené osoby.

6. Identifikácia výhercov:

Pre účely identifikácie Účastníka Súťaže (ďalej len "Výherca") je rozhodujúci Facebook profil alebo Google mail účet účastníka cez ktorý sa prihlásil na stránku volnost.o2.sk a nahral súbor v požadovanej veľkosti a formáte, ktorý bol následne vytlačený a skartovaný. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

Semienkový granulát ( Semienková bomba).

8. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom FB profilu alebo e-mailu, ktorým sa na stránku volnost.o2.sk prihlásil. Kontaktovať ho bude usporiadateľ. V prípade, že sa nepodarí Výhercu kontaktovať do 8 dní od uskutočnenia žrebovania, bude kontaktovaný náhradník. Výhercovia súťaže budú zverejnení na internetovej stránke www.o2.sk/o-nas/sutaze. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Cena bude doručená výhercovi poštou. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník.

9. Osobné údaje

Každý účastník si je vedomý, že súbor, ktorý na web nahral a nechal vytlačiť a zoskartovať bude premietaný cez „live stream“ a dostupnú naživo v kamennej predajni O2 v OC Central Bratislava a teda bude verejne dostupný. Účastník vyhlasuje, že súbor, ktorý na stránku volnost.o2.sk nahral patrí výlučne do jeho osobného vlastníctva. Účastník sa zaväzuje k tomu, že zodpovedá za všetku hmotnú aj nehmotnú škodu, ku ktorej dojde v prípade, ak zverejní obsah, ktorý poruší, či má spôsobilosť porušiť práva duševného vlastníctva, osobnostné práva a všetky ďalšie práva tretích osôb. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody, ktoré spôsobí súbor, ktorý účastnik na stránku volnost.o2.sk nahral. Každý Účastník udeľuje registrovaním v hre Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním v hre ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa a/alebo ponúk pripravených s partnermi Usporiadateľa v rámci Extra výhod a/alebo partnerov Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Usporiadateľa a na zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Usporiadateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a výhry pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ nahratý súbor v súlade s jeho určením poskytne.

10. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.o2.sk/o-nas/sutaze.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 01. 10. 2016

O2 Slovakia, s.r.o.