Breadcrumb

RB - Všeobecne o ochrane údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Ako chránime vaše súkromie

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. pre vás pripravila stručného sprievodcu problematikou spracúvania a ochrany osobných údajov. Dovoľte nám na úvod zhrnúť hlavné témy, ktorým sa venujú jednotlivé kapitoly sprievodcu Osobných údajov.

1. Na začiatku zmluvného vzťahu
2. Evidencia účastníkov
3. Prevádzkové a lokalizačné údaje
4. Ako pracujeme s údajmi?
5. Telefónne zoznamy a informačná služba o telefónnych číslach
6. Spracúvanie údajov na marketingové účely
7. Ako dlho uchovávame vaše údaje?
8. Ako môžete odvolať váš súhlas?
9. Keď s nami hovoríte
10. Ako získate prístup k svojim osobným údajom?
 

1. Na začiatku zmluvného vzťahu

Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne a pravdivé osobné údaje.

Pri uzatváraní zmluvy sme povinný overiť si vami poskytnuté údaje a požiadať vás o dôkaz ich správnosti. Správnosť týchto údajov je oprávnená overiť pri uzatváraní zmluvy aj nami poverená tretia strana, ktorá je zaviazaná povinnosťou mlčanlivosti (kuriér, vyškolený zamestnanec pošty). Chránime tak nielen našu spoločnosť, ale rovnakou mierou i vás. Kontrola poskytnutých osobných údajov znižuje riziko, že si na cudzie osobné údaje objedná služby iná osoba.

V súvislosti s uzatvorením zmluvy s našou spoločnosťou máte možnosť zvoliť si, či a akým spôsobom chcete byť informovaní o našich aktuálnych ponukách služieb alebo či si prajete byť uvedení v telefónnom zozname. vašu voľbu môžete kedykoľvek zmeniť.

 

2. Evidencia účastníkov

Zákon nám priamo ukladá, aby sme viedli evidenciu našich zákazníkov.

Osobnými údajmi sú:

 • akademický titul
 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • rodné číslo
 • číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby
 • štátna príslušnosť
 • obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby
 • telefónne číslo
 • výška neuhradených záväzkov
 

3. Prevádzkové a lokalizačné údaje

V súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb spracúvajú naše siete údaje súvisiace so samotným poskytovaním služieb. Bez nich by nebolo možné služby poskytnúť (sieť by nevedela kam má hovor spojiť) alebo by nebolo možné vystaviť vám vyúčtovanie, prípadne vám správne odpočítať kredit.

Tieto údaje sú údajmi prevádzkovými a lokalizačnými. Nie sú súčasťou evidencie účastníkov, naopak, zákon ukladá poskytovateľom, aby ich vymazali, akonáhle už nie sú potrebné, a to najmä k zabezpečeniu riadenia prevádzky siete, k fakturácii, k vybavovaniu otázok zákazníkov, k odhaľovaniu protiprávnych konaní, k poskytovaniu súčinnosti iným orgánom štátu, k marketingu služieb alebo poskytovaniu služieb s pridanou hodnotou.

Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na zákazníka a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie (najmä číslo volajúceho, volaného, dátum, čas a trvanie komunikácie, používaná služba).

Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v elektronickej komunikačnej sieti alebo prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, ktoré označujú geografickú polohu vášho koncového zariadenia (najmä číslo, názov a umiestnenie koncového bodu siete) a ďalšie údaje v rozsahu stanovenom zákonom.

Považujeme za dôležité vás upozorniť, že zákon všetkým poskytovateľom ukladá okrem povinnosti uchovávania prevádzkových a lokalizačných údajov pre vlastné účely, uchovávať tieto údaje na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania viacerých trestných činov a ďalšie účely vymedzené zákonom.

Radi by sme vás uistili, že všetky údaje o vašej osobe sa snažíme maximálne chrániť a so získanými informáciami nakladáme výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

4. Ako pracujeme s údajmi?

S vaším súhlasom sme oprávnení zhromažďovať vaše údaje sami alebo prostredníctvom poverených osôb (sprostredkovateľov), a to s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, spracúvať (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR a Všeobecnými podmienkami na účely, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov a na účel poskytovania elektronických komunikačných služieb a služieb, ktoré s nimi súvisia, na dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu spracúvania, najdlhšie však na dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne až do úplného urovnania práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu, prípadne na inú dobu, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy alebo ktorá bola stanovená v súlade s nimi.

Účel poskytovania elektronických komunikačných služieb a služieb, ktoré s nimi súvisia, zahŕňa:
a) uzavretie a plnenie zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, vrátane prenosu telefónneho čísla,
b) fakturáciu, prijímanie a evidenciu platieb, pohľadávok a postupovanie pohľadávok a vypracovanie zoznamu účastníkov,
c) vypracovanie a vedenie zoznamu účastníkov.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo spolupracovať s odborníkmi na určitú oblasť (správa IT, zmluvné call centrá, spolupráca ohľadom vymáhania pohľadávok), ktorí ako naši subdodávatelia budú pre našu spoločnosť taktiež spracúvať vaše osobné údaje. Každú takúto spoločnosť vyberáme s odbornou starostlivosťou a pri jej výbere dbáme na jej odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, ako aj schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. S každou z nich uzatvárame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Podniky poskytujúce verejné siete alebo služby sú oprávnené vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje ich zákazníkov a to najmä, aby:

 • zákazníkom zabezpečili prepojenie a prístup k sieťam ostatných podnikov,
 • zabránili zneužitiu telekomunikačných zariadení alebo služieb a účinnejšie sa tak chránili pred dlžníkmi alebo osobami, ktoré odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby.
 

5. Telefónne zoznamy a informačná služba o telefónnych číslach

Vaše osobné údaje maximálne chránime a nezverejňujeme ich.

V prípade, že chcete byť uvedení v telefónnom zozname, aby kontakt na vás mohli nájsť iní účastníci, poskytneme vaše relevantné údaje na požiadanie iným podnikom alebo iným osobám, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach.

Do telefónneho zoznamu poskytnutého verejnosti v elektronickej alebo tlačenej forme, prípadne prostredníctvom informačnej služby o telefónnych číslach sa zaraďujú tieto základné údaje:

 • telefónne číslo,
 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

 

Ako účastník - fyzická osoba máte právo určiť, či vaše osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu.

Nezaradenie vašich osobných údajov do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

 

6. Spracúvanie údajov na marketingové účely

Priamy marketing považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové služby či výhody, ktoré sme pre našich zákazníkov pripravili sami, prípadne v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi.

Aby sme vám mohli pripraviť vhodne cielenú ponuku, potrebujeme na takú ponuku spracúvať vaše údaje. Na základe cielenia ponúk sa k vám tak dostanú len informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé. Nechceme vás obťažovať s ponukami, ktoré pre vás nie sú relevantné.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely marketingu, sme oprávnení sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľov použiť vaše údaje na predkladanie obchodných ponúk, uvádzanie služieb na trh, ponuky elektronických komunikačných služieb a služieb s pridanou hodnotou a na iné účely s vami dohodnuté.

Na ponuky služieb O2, prípadne zmluvných partnerov vás upozorňujeme telefonicky, prostredníctvom bannerov na našich internetových stránkach, písomne na dokumentoch alebo iných nosičoch ako aj formou obchodných ponúk, ktoré sú zasielané formou SMS, e-mailu alebo PUSH notifikácie.

Veríme, že vám na základe cielenia ponúk ponúkneme lepšie služby a výhodné ponuky.

Máte však právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie elektronickej pošty.

 

7. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje sú u nás uložené v bezpečí. Po splnení účelu spracúvania vaše osobné údaje bezodkladne likvidujeme.

O stave spracúvania vašich osobných údajov sa môžete vždy presvedčiť. Máte taktiež právo na opravu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

 

8. Ako môžete odvolať váš súhlas?

Súhlas so spracúvaním vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať na základe

 • výslovného,
 • zrozumiteľného a
 • určitého prejavu vôle

(napr. doporučeným listom, telefonátom na zákaznícku linku a podobne, prípadne iným spôsobom uvedeným na našom webovom sídle či v aplikáciách, a to po vašej náležitej identifikácii).

Udelené súhlasy môžete kedykoľvek odvolať aj priamo v aplikáciách spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. v sekcii Viac - Manažment súhlasov.

 

Pri využívaní služieb s pridanou hodnotou môžete dočasne odmietnuť spracúvanie lokalizačných údajov pre jednotlivé spojenie do siete alebo prenos správy. Môžete taktiež odmietnuť poskytnutie súhlasu s použitím vášho elektronického kontaktu aj v súvislosti s odosielaním každej jednotlivej správy.

Ak nám nedáte súhlas so zverejnením vašich osobných údajov v telefónnom zozname, nie sme oprávnení ich poskytnúť iným podnikom ani iným osobám, ktoré vydávajú telefónne zoznamy.

 

9. Keď s nami hovoríte

Prostredníctvom zákazníckej linky O2 môžete vybaviť veľa záležitostí. Preto potrebujeme mať možnosť zaznamenať priebeh nášho vzájomného rozhovoru. Telefonické hovory sú automaticky nahrávané a uchovávané najmä z dôvodu zabezpečenia kvality služieb. Zaujíma nás, ako naši operátori s vami komunikujú, či hovor prebieha správne a či v ňom odzneli všetky relevantné informácie. Tieto záznamy však môžu byť použité aj ako dôkaz v prípade reklamácie alebo sporu.

Bez monitorovania hovorov na zákazníckej linke by sme nemohli udržovať ani zlepšovať úroveň našich služieb. Preto na začiatku každého hovoru, ktorý je nahrávaný, vás na túto skutočnosť upozorňujeme.

Ak nesúhlasíte s vyhotovením zvukového záznamu, mali by ste po zaznení hlásky ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa na nás iným vhodným spôsobom.

 

10. Ako získate prístup ku svojim osobným údajom?

Každý z nás má nárok na prístup ku svojim osobným údajom a informáciám.

Máte právo sa u nás informovať, či sú alebo nie sú o vás spracúvané nejaké osobné údaje alebo z akého zdroja sme vaše osobné údaje získali.

Ako každý iný subjekt aj my máme povinnosť viesť správne a aktuálne osobné údaje. Bez vašej súčinnosti sa však prirodzene nezaobídeme. Prosíme vás, aby ste nás o každej zmene vašich osobných údajov informovali a príslušné zmeny nám aj zdokladovali.

Pokiaľ máte podozrenie, že na našej strane došlo k porušeniu niektorej z povinností stanovenej v zákone o elektronických komunikáciách alebo v zákone o ochrane osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť, aby sme vám:

 • záležitosť vysvetlili,
 • resp. vykonali opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.