Breadcrumb

Podmienky služby "Nákupy v aplikačných obchodoch"

Podmienky služby "Nákupy v aplikačných obchodoch”

Pojmy

Aplikačný obchod – portál, ktorý prevádzkuje Prevádzkovateľ aplikačného obchodu za účelom predaja digitálneho obsahu (hudba, aplikácie, hry, filmy atď.) .

Prevádzkovateľ aplikačného obchodu – obchodný partner, s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o poskytovaní platobnej metódy Platba cez Poskytovateľa

Obsah

Účastník potvrdzuje, že si v Aplikačnom obchode vytvoril užívateľský účet s autorizovaným prístupom za účelom nákupu digitálneho obsahu, ktorý ponúka Aplikačný obchod.

Účastník udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby počas trvania súhlasu uhrádzal Prevádzkovateľovi aplikačného obchodu finančné prostriedky v mene Účastníka a na ťarchu účastníckeho čísla, ktoré je zapísané na Účastníka, na základe žiadostí, ktoré Prevádzkovateľ aplikačného obchodu doručí Poskytovateľovi. V žiadosti Prevádzkovateľ aplikačného obchodu uvedie okrem finančnej sumy jedinečný kód, ktorý je vytvorený na účely identifikácie účastníckeho čísla, a ďalšie identifikačné údaje o platbe. Na takúto úhradu nie je potrebný ďalší súhlas Účastníka. Súhlas platí až do odvolania.

Účastník udelil svoj súhlas takým spôsobom, že v Aplikačnom obchode Prevádzkovateľa aplikačného obchodu akceptoval ako platobnú metódu na nákupy digitálneho obsahu na užívateľskom účte platbu cez Poskytovateľa. Na tieto účely umožnil Účastník Prevádzkovateľovi aplikačného obchodu asociáciu svojho účastníckeho čísla s užívateľským účtom.

Účastník môže súhlas odvolať v nastaveniach užívateľského účtu v Aplikačnom obchode zmenou platobnej metódy alebo požiada Poskytovateľa o aktiváciu služby „Blokovanie prémiových služieb – nákupy v aplikačných obchodoch“ v systéme Poskytovateľa.

Účastník vyhlasuje, že pozná Prevádzkovateľa aplikačného obchodu a podmienky používania Aplikačného obchodu a užívateľského účtu a že ich považuje za natoľko dôveryhodné a bezpečné, že sa rozhodol tento súhlas udeliť.

Účastník berie na vedomie, že zmluvu o nákupe digitálneho obsahu v Aplikačnom obchode uzatvára a plní Prevádzkovateľ aplikačného obchodu, ktorému Účastník dlhuje cenu digitálneho obsahu kúpeného v Aplikačnom obchode. Poskytovateľ len zabezpečuje platobnú metódu, ktorú Prevádzkovateľ aplikačného obchodu poskytuje Používateľovi v Aplikačnom obchode. Prevádzkovateľ aplikačného obchodu plne zodpovedá za digitálny obsah ponúkaný a predávaný v Aplikačnom obchode, za jeho riadne dodanie, vystavenie daňového dokladu a odvedenie DPH, popredajnú podporu, riešenie reklamácií vrátane chybného počtu a výšky zadaných platieb podľa žiadosti Prevádzkovateľa aplikačného obchodu a za prípadné vrátenie zaplatenej ceny z dôvodu chyby kúpeného digitálneho obsahu alebo za zrušenie nákupu a vrátenie digitálneho obsahu. Uvedené zodpovednosti sa riadia jeho zmluvnými podmienkami.

Účastník zadá príkaz na vykonanie platby potvrdením o nákupe v Aplikačnom obchode Prevádzkovateľa aplikačného obchodu. Prevádzkovateľ aplikačného obchodu následne odošle Poskytovateľovi žiadosť o zaťaženie účastníckeho čísla Účastníka. Prevádzkovateľ aplikačného obchodu pošle Účastníkovi e-mail s potvrdením o platbe na používateľský účet Účastníka. Poskytovateľ pošle Účastníkovi SMS na účastnícke číslo s informáciou o vykonaní platby. V prípade Aplikačného obchodu App Store a nákupoch prostredníctvom Apple Music, iTunes, iBooks a iCloud dostane účastník informáciu o vykonaní platby emailom. Účastník berie na vedomie, že pokiaľ Prevádzkovateľ aplikačného obchodu doručil Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie platby počas trvania súhlasu, nemôže takúto platbu odvolať ani požadovať od Poskytovateľa jej vrátenie. Prípadný nárok na vrátenie zadanej platby sa riadi zmluvnými podmienkami stanovenými Prevádzkovateľom aplikačného obchodu. Na nákupy v Aplikačnom obchode platia v primeranom rozsahu podmienky uvedené v článkoch Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky poskytovania platobných služieb.

19. 09. 2018