Breadcrumb

Sú údaje o mne v bezpečí?

Sú údaje o mne v bezpečí?

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

E-shop zaznamenáva informácie o svojich klientoch preto, aby mohol na internete vytvárať čo najkomfortnejšie obchodné prostredie. Vaše súkromie pritom plne rešpektujeme a ubezpečujeme Vás, že so všetkými týmito informáciami pracujeme zodpovedne a v súlade so Zákonom na ochranu osobných informácií.

Ochrana osobných údajov v spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej len " O2") by vám rada poskytla bližšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služieb elektronických komunikácií, ako aj v súvislosti s ďalšími službami, ktoré vám poskytuje.

Prečítajte si prosím tento dokument spolu so Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb, ako aj ďalšími dokumentmi, ktoré súvisia s poskytovaním Vami vybranej služby.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na našej internetovej stránke www.o2.sk a na predajných miestach našej spoločnosti.

Sledujte tiež prosím všetky dokumenty a materiály, ktoré naša spoločnosť priebežne zverejňuje.

O2 postupuje pri spracovaní vašich osobných údajov v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi.

Venujte prosím týmto právnym predpisom náležitú pozornosť. Spoločnosť O2 chráni všetky údaje v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Spracovávané údaje

O2 zhromažďuje a ďalej spracováva osobné údaje, prevádzkové a lokalizačné údaje účastníkov, oprávnených zástupcov a osôb, ktoré jej na spracovanie osobných údajov udelili súhlas.

Osobnými údajmi sa rozumejú predovšetkým titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, sídlo, miesto podnikania, informácie o platobnej morálke, bankovom spojení a pod.

Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.

Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejnej služby.

Podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú účastníka, alebo užívateľa verejnej siete alebo verejnej služby, len vtedy, ak sa anonymizujú alebo s ich súhlasom, a to v rozsahu a na čas, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby s pridanou hodnotou.

Podnik je povinný informovať účastníka alebo užívateľa pred získaním ich súhlasu o druhu lokalizačných údajov iných ako prevádzkových údajov, ktoré sa budú spracúvať, o účele a čase ich spracúvania a či sa údaje budú poskytovať tretej strane na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou.

Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.

Osobné údaje, prevádzkové a lokalizačné údaje účastníkov, oprávnených zástupcov účastníkov a užívateľov sa budú ďalej v texte uvádzať ako „Údaje".

Spracovávanie Údajov

Údaje sú spoločnosťou O2, jej obchodnými partnermi a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov aj ďalšími osobami zhromažďované a spracovávané manuálne alebo elektronicky pre účely vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a pre účely zabezpečovania a ochrany sietí, poskytovania služieb a platobných transakcií vrátane súvisiacich prevádzkových činností, vyúčtovania služieb a platobných transakcií a uskutočňovania úkonov spojených s vyššie uvedeným, a to v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov, najďalej však po dobu platnosti zmluvy či do úplného vysporiadania práv povinností zo zmluvy, alebo po dohodnutú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Povinne poskytovanými údajmi sú:

a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátna príslušnosť,

b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa alebo

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Bez poskytnutia týchto údajov nemôže byť uzatvorená zmluva o poskytovaní verejných služieb.

Všetky tieto údaje nám poskytujete predovšetkým prostredníctvom zmluvy o poskytovaní verejných údajov.

Údaje tiež O2 spracováva pre tzv. marketingové účely preto, aby vám poskytovala čo najlepšie informácie o svojich službách.

Na základe vášho súhlasu spoločnosť O2 sprístupní vaše telefónne číslo vo verejnom telefónnom zozname v tlačenej alebo elektronickej verzii s uvedením relevantných údajov, ktorými sú na účely telefónneho zoznamu telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

Cookies: Čo to je? Ako sa týkajú môjho súkromia?

Pre správnu funkčnosť internetových stránok, vylepšenie užívateľskej skúsenosti a meranie využitia internetových stránok spoločnosť O2 využíva aj technológiu tzv. „Cookies".

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo inom zariadení s prístupom na internet, ako je napr. smartfón alebo tablet návštevníka internetových stránok (spolu ďalej aj ako „Zariadenie").

Túto technológiu využíva väčšina internetových stránok.

Návštevník internetových stránok O2 súhlasí s použitím technológie cookies.

Použitie cookies je možné kedykoľvek zakázať v nastavení internetového prehliadača, v tom prípade ale niektoré funkcie, sekcie, resp. časti internetových stránok O2 nemusia fungovať správne alebo nebudú dostupné.

Spôsob ako zmeniť nastavenie súborov cookies preto nájdete v návode alebo v nápovede vo vašom zariadení.

Ak by ste chceli váš súhlas so spracovaním vašich údajov na marketingové účely či so zverejnením v telefónnom zozname odvolať, je to možné.

Ak tak urobíte, O2 vám už nebude môcť pripraviť ponuku tzv. služieb na mieru vašich požiadaviek a prianí a niektoré informácie môžu byť pre vás ťažšie dostupné.

Odvolanie môžete uskutočniť kedykoľvek, a to výslovným, zrozumiteľným a určitým

prejavom vôle (napr. formou doporučeného listu, telefonátom na zákaznícku linku a pod.).

Súhlas tiež môžete odmietnuť udeliť zaškrtnutím príslušnej kolónky na zmluve o poskytovaní verejných služieb.

Prístup k Údajom

Ak sa zmení niektorý z osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, prosím dajte nám vedieť čo najskôr, aby sme vždy spracovávali len vaše aktuálne osobné údaje.

V prípade, ak osobný údaj spracovávaný spoločnosťou O2 nezodpovedá skutočnosti, máte právo na jeho opravu.

Taktiež máte právo na informácie o osobných údajoch, ktoré o vás O2 spracováva, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v § 20 ods. 1 písm. c) a § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Pokiaľ zistíte, alebo sa domnievate, že O2 , alebo niektorý z jej obchodných partnerov uskutočňuje spracovanie vašich údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požadovať, aby O2 alebo príslušný obchodný partner odstránil takto vzniknutý stav.

Požadovať môžete najmä uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu nepresných údajov.

Ak bude vaša žiadosť oprávnená, O2 alebo príslušný obchodný partner bezodkladne odstráni závadný stav.

V opačnom prípade sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vaše ďalšie práva sú uvedené v § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

Odstránenie alebo oprava údajov budú uskutočnené v primeranej lehote, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam spoločnosti.