Klientske súhlasy

Scoring HCS:

Súhlasím, aby Poskytovateľ na žiadosť Účastníka v predzmluvnom vzťahu pred uzatvorením Zmluvy a kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, ak to bude potrebné pre účely zmeny právneho vzťahu medzi Účastníkom a Poskytovateľom, spracoval Osobné údaje Účastníka za účelom preverenia schopnosti Účastníka riadne a včas plniť podmienky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a súhlasí s tým, aby za týmto účelom: (i) Poskytovateľ poskytol Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T (ďalej len ako "HCS") do informačného systému spoločnosti HCS za účelom poskytnutia informácií o platobnej histórii Účastníka vo vzťahu k spoločnosti HCS; a (ii) HCS spracúval Osobné údaje ako prevádzkovateľ za účelom preverenia platobnej histórie Účastníka vo vzťahu k spoločnosť HCS a následne poskytol tieto informácie Poskytovateľovi v rozsahu (A) Účastník je alebo v minulosti bol klientom alebo dlžníkom spoločnosti HCS, alebo (B) Účastník v minulosti porušil svoje zmluvné povinnosti voči spoločnosti HCS a následne poskytol tieto informácie Poskytovateľovi; a (iii) Poskytovateľ prijal od spoločnosti HCS Osobné údaje v rozsahu podľa (ii) a tieto spracoval za uvedeným účelom. Súhlas je udelený na dobu určitú, do okamihu, kedy nastane skoršia z nasledujúcich udalostí: (i) do ukončenia právneho vzťahu medzi Účastníkom a Poskytovateľom alebo (ii) do okamihu kým Účastník neoznámi Poskytovateľovi, že nehodlá uzatvoriť Zmluvu s Poskytovateľom. Podrobné podmienky a rozsah spracovania Osobných údajov (vrátane lokalizačných a prevádzkových údajov) sú uvedené v článku 10 Všeobecných podmienok a v Hlave 7 a 8 obchodných podmienok HCS.

 

Marketing HCS:

Súhlasím, aby Poskytovateľ v prípade uzavretia Zmluvy s Účastníkom poskytol osobné údaje Účastníka v rozsahu meno, priezvisko a adresu spoločnosti HCS na marketing služieb spoločnosti HCS (najmä, ale nie výlučne pre účely zasielania listových zásielok, oslovovania prostredníctvom SMS správ alebo elektronickej pošty) a spoločnosť HCS poskytnuté údaje ako prevádzkovateľ pre uvedený účel priameho marketingu spracúvala. Súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom a je udelený na dobu neurčitú a Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie je účinné doručením odvolania na ktorékoľvek predajné miesto Poskytovateľa v zmysle Všeobecných podmienok. Tento súhlas udeľuje Účastník na dobu odo dňa udelenia súhlasu do uplynutia štyroch rokov po dni úhrady posledného záväzku Účastníka voči Poskytovateľovi.

 

Scoring SOLUS, CRIF:

Súhlasím, aby Poskytovateľ v súvislosti so Zmluvou ako Prevádzkovateľ a v súvislosti so Zmluvou o pôžičke ako sprostredkovateľ v mene HCS poskytol Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa, údaje obsiahnuté v dokladoch totožnosti, údaje týkajúce sa záväzkového vzťahu medzi Účastníkom a Poskytovateľom vrátane údajov získaných z rokovaní s Účastníkom, údaje o plnení zmluvných povinností a záväzkov Účastníka, údaje o finančných záväzkoch, bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti Účastníka nasledovným subjektom:

  1. záujmovému združeniu právnických osôb SOLUS (ďalej len „Register SOLUS“), so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO 37935984, ktoré prevádzkuje informačné systémy obsahujúce register združenia SOLUS a
  2. prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava IČO: 420 534 04, ktorá prevádzkuje Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „NRKI“) (spoločne ďalej len Združenia)

a aby združenie Non Banking Credit Bureau poskytlo osobné údaje o Účastníkovi v rozsahu a za účelom uvedeným v tomto bode spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, ktorá prevádzkuje Spoločný register bankových informácií (ďalej len „SRBI“). Účelom tohto poskytnutia a sprístupnenia Osobných údajov je výmena informácii medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú nebankové subjekty a užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Súhlasím, aby boli informácie o mne zo SRBI za rovnakých podmienok a za rovnakým účelom poskytnuté Poskytovateľovi a HCS a spracovávané subjektom prevádzkujúcim NRKI;

(Register SOLUS, NRKI a SRBI spoločne len „Registre“);

a následne aby Registre spracúvali uvedené Osobné údaje za účelom vytvorenia informačných súborov Osobných údajov a overovania a hodnotenia platobnej disciplíny, bonity a dôveryhodnosti Účastníka a zabezpečenia vzájomného informovania členov Združení, resp. oprávnených užívateľov uvedených Registrov (ďalej len Oprávnené osoby) o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke Účastníka a ochrany oprávnených hospodárskych záujmov Oprávnených osôb, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy Oprávnených osôb zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových vzťahov s dotknutými osobami;

a aby Združenia spracúvali uvedené Osobné údaje Účastníka za účelom ich sprístupňovania a poskytovania z príslušných informačných systémov a Registrov Poskytovateľovi ako aj ďalším Oprávneným osobám uvedeným na ich webových stránkach v akejkoľvek forme (vrátane informačného súboru, údajov o vyhodnoteniach platobnej disciplíny, bonity a dôveryhodnosti Účastníka) a aj na základe on-line otázok;

Zoznam členov Združenia Solus a podrobnosti o vyhodnocovaní bonity Účastníka sú uvedené na webovom sídle www.solus.sk. Zoznam užívateľov NRKI je uvedený na webovom sídle www.nbcb.sk. Zoznam užívateľov SRBI je uvedený na webovom sídle www.sbcb.sk

 

Marketing O2 vrátane lokalizácie:

Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na základe Zmluvy) spracúval a uchovával počas doby trvania zmluvného vzťahu na účely marketingu služieb, produktov a ponúk Poskytovateľa a/alebo ponúk pripravených s partnermi Poskytovateľa v rámci Extra výhod a na zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Poskytovateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Súhlas je udelený na dobu neurčitú a Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie je účinné doručením odvolanie na ktorékoľvek predajné miesto Poskytovateľa v zmysle Všeobecných podmienok.

 

Marketing tretích strán vrátane lokalizácie:

Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na základe Zmluvy) spracúval a uchovával počas doby trvania zmluvného vzťahu na účely marketingu služieb, produktov a ponúk partnerov Poskytovateľa, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Poskytovateľa a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Poskytovateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Súhlas je udelený na dobu neurčitú a Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie je účinné doručením odvolanie na ktorékoľvek predajné miesto Poskytovateľa v zmysle Všeobecných podmienok.