Breadcrumb

Klientské súhlasy

Marketing O2 vrátane lokalizácie

Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na základe Zmluvy) spracúval a uchovával počas doby trvania zmluvného vzťahu na účely marketingu služieb, produktov a ponúk Poskytovateľa a/alebo ponúk pripravených s partnermi Poskytovateľa v rámci Extra výhod a na zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Poskytovateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Súhlas je udelený na dobu neurčitú a Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie je účinné doručením odvolanie na ktorékoľvek predajné miesto Poskytovateľa v zmysle Všeobecných podmienok.

 

Marketing tretích strán vrátane lokalizácie

Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na každé telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na základe Zmluvy/Zmlúv a cookies) spracúval a uchovával počas doby trvania zmluvného vzťahu k danému telefónnemu číslu na účely marketingu služieb, produktov a ponúk partnerov Poskytovateľa a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Poskytovateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy vzťahujúcej sa k danému telefónnemu číslu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie je účinné doručením odvolania na ktorékoľvek predajné miesto Poskytovateľa v zmysle Všeobecných podmienok.