Breadcrumb

O2 Dáta - Sprievodca faktúrou

Vysvetlenie faktúry O2 Dáta

Aby ste sa vo faktúre jednoducho orientovali, pripravili sme pre vás sprievodcu.
Vysvetľujeme tu najčastejšie položky, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť.
Vzory faktúr sa môžu od vašich faktúr líšiť, položky závisia od služieb,
ktoré máte u nás aktivované.

Obsah faktúry

1. strana faktúry

Prehľad poskytnutých služieb pre vaše telefónne čísla, suma na úhradu za zúčtovacie obdobie a údaje na úhradu.

Pozrieť detail

2. strana faktúry

Príloha k faktúre obsahuje súhrn poskytnutých služieb pre vaše telefónne číslo s počtom využitých jednotiek a sumou.

Pozrieť detail

Druhá strana faktúry
 

Vysvetlivky k 1. strane faktúry:

 1. Číslo faktúry za dané fakturačné obdobie. Každá faktúra má jedinečné číslo, aby ste ju jednoducho identifikovali.
 2. Číslo zákazníka - číslo vášho fakturačného profilu. Variabilný symbol je totožný s číslom zákazníka.
 3. Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré dostávate faktúru. Nemusí byť totožné s kalendárnym mesiacom.
 4. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - spadajú sem poplatky za aktivované balíčky k vášmu programu. Detail využívaných služieb a balíčkov nájdete na druhej strane faktúry v súhrne poskytnutých služieb. K programu O2 Dáta si môžete aktivovať balíčky 100 minút do všetkých sietí, Volania Svet, O2 TV/O2 TV Mini alebo Neobmedzené volania na čísla O2 Slovensko.
 5. Mesačné poplatky - suma, ktorú platíte mesačne za váš program O2 Dáta, príp. ak máte viac telefónnych číel s platbou na faktúru, tak ide o súčet mesačných platieb za všetky programy. Detail k využívanému programu k svojmu telefónnemu číslu nájdete na druhej strane faktúry. Suma je uvedená s DPH.
 6. Hlasové služby (volania) - všetky odchádzajúce a prichádzajúce hovory na Slovensku, v roamingu a do zahraničia. Volania nie sú súčasťou programu O2 Dáta a spotrebované minúty sú spoplatnené nad rámec mesačného poplatku podľa platného cenníka.
 7. Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) - Odoslané SMS a MMS do vlastnej siete, odoslané SMS a MMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR, Odoslané SMS a MMS do zahraničia, využité dáta v rámci SR. Počet spotrebovaných jednotiek nájdete na druhej strane vašej faktúry. Odoslané SMS a MMS nie sú súčasťou služieb zahrnutých v programe O2 Dáta a sú spoplatnené nad rámec vášho mesačného poplatku podľa platného cenníka.
 8. Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa - služby cez SMS, ktoré sú prevádzkované na skrátených číslach partnermi O2. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Prémiové služby zahŕňajú najmä SMS hry a súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, prístup k videám, SMS zoznamky, chat a pod. Zahŕňajú najmä spätné potvrdzujúce SMS o objednaní služby.
 9. Služby mobilnej zábavy poskytovateľa - služby cez SMS - doplnkové služby, ktoré O2 prevádzkuje na skrátených číslach. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Zahŕňajú najmä spoplatnené odoslané SMS na skrátené čísla (napr. SMS pre objednanie elektronických lístkov).
 10. Splátka za zariadenia (do 13.6.2022 Mesačná platba za zariadenie) - platba za mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie, ktoré ste si v O2 kúpili k svojmu programu. Výška splátky za zariadenie závisí od ceny zariadenia. Cena zariadenia sa rozloží na úvodnú platbu štandardne vo výške 2 € alebo viac a na 24 mesačných splátok, ktoré vo faktúre uvidíte ako položku Splátka za zariadenia.
 11. O2 Poistka - Poistné S, M, L alebo XL sa odvíja od kúpnej ceny vášho nového telefónu alebo tabletu. Poistné platíte každý mesiac vo faktúre.
 12. Bonusy - Znižujú cenu, ktorú zaplatíte pri kúpe zariadenia alebo sumu splátok, ktorú máte vo svojej faktúre. V tejto faktúre je v položke Bonusy zrátaná Zľava na zariadenia k programu Strieborné O2 Dáta vo výške 96 €, rozložená na 24 mesiacov, t.j. 4 € mesačne.
 13. Nie je predmetom DPH - Splátka za zariadenia a O2 Poistka nie sú predmetom DPH.
 14. Celková suma faktúry - súčet poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období vrátane DPH. Môže sa líšiť od sumy na úhradu.
 15. Evidujeme od vás prijaté zábezpeky - Inicializačná zábezpeka je vratná záloha, ktorú hradí zákazník, ktorý chce využívať naše služby s platbou na faktúru. Zábezpeku za vrátime po troch celých, po sebe idúcich a včas uhradených faktúrach. Vstupný poplatok vrátime do faktúry.
 16. Celková suma na úhradu - Suma, ktorú uhradíte, je súčtom poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období. Je tvorená celkovou sumou faktúry a prípadnou sumou pre uvoľnené zábezpeky, preplatky alebo nedoplatky.
 17. Dátum splatnosti - V lehote splatnosti má byť suma na úhradu v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa. Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej variabilným symbolom na stanovený účet. Odporúčaný dátum platby je teda aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti.
 18. Variabilný symbol je zhodný s číslom zákazníka a uvádzate ho pri platbe. Na každej vašej faktúre je zhodný (pre zjednodušenie platieb, kde si možete cez Internet Banking zvoliť „Preddefinovaneho partnera“).
 19. QR kód - jedinečný kód pre vašu faktúru. Faktúru môžete uhradiť tak, že čítačkou v aplikácii svojej banky načítate QR kód a potvrdíte platbu.

Vysvetlivky k 2. strane faktúry:

 1. Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo - označuje telefónne číslo, pre ktoré príloha faktúry popisuje využité služby. Ak máte viac telefónnych čísel, vaša faktúra obsahuje samostatný súhrn pre každé vaše telefónne číslo.
 2. Spotrebovali ste - znázornenie využitých hlasových, sms a dátových jednotiek počas zúčtovacieho obdobia pre dané telefónne číslo.
 3. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - prehľad balíčkov, ktoré využívate počas zúčtovacieho obdobia k vášmu programu.
 4. 100 minút do všetkých sietí v SR a celej EU - balíček pre volania, ktorý ste si aktivovali k vášmu programu O2 Dáta. V programe O2 Dáta nie sú zahrnuté volania. Tie sú spoplatnené nad rámec mesačného poplatku podľa platného cenníka.
 5. Počet - vyjadruje počet využitých balíčkov počas zúčtovacieho obdobia. Niektoré balíčky si môžete počas jedného fakturačného obdobia podľa potreby aj viacnásobne aktivovať.
 6. Suma s DPH - suma za využité balíčky počas zúčtovacieho obdobia.
 7. Mesačné poplatky s názvom programu - označuje program, ktorý využívate na vašom telefónnom čísle.
 8. Suma s DPH - základný mesačný poplatok za program, ktorý využívate na vašom telefónnom čísle bez balíčkov a spotreby nad rámec jednotiek zahrnutých v programe.
 9. Minúty z Extra balíčkov - ak máte k vášmu programu aktivovaný aj Extra balíček, napr. Neobmedzené volania do siete O2 alebo Volania Svet, spotrebované jednotky sú vyjadrené v tomto stĺpci. Nula znamená, že balíčky nemáte aktivované alebo ste z nich nevyužili žiadne jednotky.
 10. Ostatné minúty - jednotky spotrebované v rámci programu, ktorý využívate.
 11. Minúty spolu - súčet minút z využívaných balíčkov a v rámci vášho programu.
 12. Volania na čísla so špeciálnou sadzbou - volania na audiotexové čísla, skrátené čísla, tiesňové volania, hlásenie porúch, špeciálne linky. Hovory sa môžu odpočítavať z minút vo vašom programe alebo byť spoplatnené nad rámec minút vo vašom programe podľa platného Cenníka v závislosti od volaného čísla.
 13. Spolu s DPH - suma s DPH za hlasové služby počas zúčtovacieho obdobia. Jednotky spotrebované z Extra balíčkov sú zahrnuté v poplatku za Extra balíček. V tomto stĺpci je vyjadrená výška poplatku za hlasové služby nad rámec služieb zahrnutých vo vašom programe a jednotiek z Extra balíčka.
 14. Odoslané SMS do vlastnej siete - SMS nie sú súčasťou programu O2 Dáta. Ak nemáte aktivovaný Extra balíček, SMS sú spoplatnené jednotlivo nad rámec mesačných poplatkov podľa platného cenníka.
 15. Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí v SR - SMS nie sú súčasťou programu O2 Dáta. Ak nemáte aktivovaný Extra balíček, SMS sú spoplatnené jednotlivo nad rámec mesačných poplatkov podľa platného cenníka.
 16. Odoslané MMS do vlastnej siete - MMS nie sú súčasťou programu O2 Dáta a sú spoplatnené jednotlivo nad rámec mesačných poplatkov podľa platného cenníka.
 17. Využité dáta v rámci SR (MB) - spotrebované jednotky v rámci vášho programu O2 Dáta počas zúčtovacieho obdobia.
 18. Zľava na zariadenia (do 13.6.2022 Bonus na zariadenie) - Uplatňuje sa 24 mesiacov vo forme zľavy z mesačného poplatku. Výška bonusu závisí od programu, ktorý využívate.
 19. Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa - služby cez SMS, ktoré sú prevádzkované na skrátených číslach partnermi O2. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Prémiové služby zahŕňajú najmä SMS hry a súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, prístup k videám, SMS zoznamky, chat a pod. Zahŕňajú najmä spätné potvrdzujúce SMS o objednaní služby.
 20. Služby mobilnej zábavy poskytovateľa - služby cez SMS - doplnkové služby, ktoré O2 prevádzkuje na skrátených číslach. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Zahŕňajú najmä spoplatnené odoslané SMS na skrátené čísla (napr. SMS pre objednanie elektronických lístkov).
 21. Celková suma s DPH - Súčet súm za poskytnuté služby za zúčtovacie obdobie k vášmu programu. Nezahŕňa poplatky za platby faktúr, upomienky, preplatky, nedoplatky, poistky, zábezpeky, ktoré máte spočítané na 1. strane faktúry.

Potrebujete vedieť viac?

Prekvapili vás položky vo faktúre? Zdá sa vám, že máte príliš veľa prevolaných minút, SMS, či väčší objem dát, než ste čakali? V podrobnom výpise hovorov k svojej faktúre si môžete skontrolovať, kedy a na aké čísla ste volali, koľko ktorý hovor stál, odoslané SMS či uskutočnené prenosy dát. Všetky detaily svojej spotreby, nastavenia balíčkov a služieb, splátky za zariadenia a využívané bonusy a zľavy si môžete pozrieť v Moje O2. Ceny za služby uvádzame v aktuálnom Cenníku.

Moje O2
Pozrieť podrobný výpis hovorov
Aktuálny Cenník

Rychly formular

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla:

Bočný sticker na odpovede.o2.sk - faktúra

Máte otázky k faktúre?