Breadcrumb

RB - Sprievodca faktúrou - o2 fér

Vysvetlenie faktúry O2 Fér

Aby ste sa vo faktúre jednoducho orientovali, pripravili sme pre vás sprievodcu.
Vysvetľujeme tu najčastejšie položky, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť.
Vzory faktúr sa môžu od vašich faktúr líšiť, položky závisia od služieb,
ktoré máte u nás aktivované.

Obsah faktúry

1. strana faktúry

Prehľad poskytnutých služieb pre vaše telefónne čísla, suma na úhradu za zúčtovacie obdobie a údaje na úhradu.

Pozrieť detail

2. strana faktúry

Príloha k faktúre obsahuje súhrn poskytnutých služieb pre vaše telefónne číslo s počtom využitých jednotiek a sumou.

Pozrieť detail

Druhá strana faktúry

Vysvetlivky k 1. strane faktúry:

 1. Číslo faktúry za dané fakturačné obdobie. Každá faktúra má jedinečné číslo, aby ste ju jednoducho identifikovali.
 2. Číslo zákazníka - číslo vášho fakturačného profilu. Variabilný symbol je totožný s číslom zákazníka.
 3. Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré dostávate faktúru. Nemusí byť totožné s kalendárnym mesiacom.
 4. Poplatky za aktivované balíčky k vášmu programu a za obnovu dát.
 5. Hlasové služby - všetky odchádzajúce a prichádzajúce hovory na Slovensku, v roamingu a do zahraničia.
 6. Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa - služby cez SMS, ktoré sú prevádzkované na skrátených číslach partnermi O2. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Prémiové služby zahŕňajú najmä SMS hry a súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, prístup k videám, SMS zoznamky, chat a pod. Zahŕňajú najmä spätné potvrdzujúce SMS o objednaní služby.
 7. Služby mobilnej zábavy poskytovateľa - služby cez SMS - doplnkové služby, ktoré O2 prevádzkuje na skrátených číslach. Nie sú súčasťou vášho programu alebo využívaných balíčkov. Zahŕňajú najmä spoplatnené odoslané SMS na skrátené čísla (napr. SMS pre objednanie elektronických lístkov).
 8. Platby za služby cez mobil - sem patria poplatky podľa platného Cenníka ako SMS parkovanie, stávkovanie, SMS poistenie, SMS platby na skrátené čísla. Platby nie sú predmetom DPH. Platby za služby cez mobil alebo Mikroplatby sú služby tretích strán, ktoré je možné zakúpiť, alebo aktivovať len prostredníctvom SMS na skrátené číslo. Tieto služby účtujeme, iba ak sú aktivované zo strany používateľa. Pôsobíme pri nich ako prostredník platby. Tieto služby môžu byť jednorazové, alebo na predplatiteľskej báze. Informácie o cenách a podmienkach, ako aj spôsobe aktivácie a deaktivácie uvádza prevádzkovateľ konkrétnej služby.
 9. Ostatné administratívne poplatky - môžu obsahovať poplatky za volania na Zákaznícku linku alebo informačné služby.
 10. Splátka za zariadenia (do 13.6.2022 Mesačná platba za zariadenie) - platba za mobilný telefón alebo tablet, ktorý ste si kúpili.
 11. O2 Poistka - mesačná platba za poistenie zariadenia, ktoré ste si aktivovali pri kúpe zariadenia.
 12. Nie je predmetom DPH - napr. SMS lístky, upomienka, dobropis, dobíjanie predplatených kariet a i.
 13. Celková suma faktúry - súčet poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období vrátane DPH. Môže sa líšiť od sumy na úhradu.
 14. Na úhradu za aktuálne obdobie - suma za vašu faktúru za zúčtovacie obdobie. Zohľadňuje poskytnuté služby a poplatky, nie sú tu ale ešte zohľadnené prípadné preplatky alebo nedoplatky.
 15. Nedoplatky, preplatky - finančné vyrovnania z predchádzajúcich zúčtovacích období, doúčtovania nedoplatkov, uvoľnené zábezpeky.
 16. Celková suma na úhradu - Suma, ktorú uhradíte, je súčtom poplatkov za služby, ktoré ste využili v uvedenom zúčtovacom období. Je tvorená celkovou sumou faktúry a  prípadnou sumou pre uvoľnené zábezpeky, preplatky alebo nedoplatky.
 17. Dátum splatnosti - V lehote splatnosti má byť suma na úhradu v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa. Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej variabilným symbolom na stanovený účet. Odporúčaný dátum platby je teda aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti.
 18. QR kód - jedinečný kód pre vašu faktúru. Faktúru môžete uhradiť tak, že čítačkou v aplikácii svojej banky načítate QR kód a potvrdíte platbu.
 19. Variabilný symbol je zhodný s číslom zákazníka a uvádzate ho pri platbe. Na každej vašej faktúre je zhodný (pre zjednodušenie platieb, kde si možete cez Internet Banking zvoliť „Preddefinovaneho partnera“).

Vysvetlivky k 2. strane faktúry:

 1. Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo - označuje telefónne číslo, pre ktoré príloha faktúry popisuje využité služby. Ak máte viac telefónnych čísel, vaša faktúra obsahuje samostatný súhrn pre každé vaše telefónne číslo.
 2. Spotrebovali ste - znázornenie využitých hlasových, sms a dátových jednotiek počas daného zúčtovacieho obdobia pre dané telefónne číslo.
 3. Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby - prehľad balíčkov, ktoré využívate počas zúčtovacieho obdobia k vášmu programu s poplatkom.
 4. Počet - vyjadruje počet využitých balíčkov počas zúčtovacieho obdobia.
 5. Spolu s DPH - suma za využité balíčky a služby počas zúčtovacieho obdobia s DPH.
 6. Minúty z Extra balíčkov - ak máte aktivovaný hlasový, SMS alebo dátový balíček k vášmu programu, stĺpec vyjadruje počet spotrebovaných jednotiek z balíčka počas zúčtovacieho obdobia. Nula uvedená v riadku znamená, že sa daná položka na Vašu prílohu k faktúre nevzťahuje alebo ste ju v uvedenom zúčtovacom období nečerpali.
 7. Ostatné minúty - ak nemáte aktivovaný hlasový, SMS alebo dátový balíček k vášmu programu, alebo ste objem jednotiek v balíčku vyčerpali, stĺpec vyjadruje počet spotrebovaných jednotiek počas zúčtovacieho obdobia.
 8. Prevolané minúty vo vlastnej sieti - počet minút prevolaných vo vlastnej sieti počas fakturačného obdobia.
 9. Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí v SR - počet minút prevolaných v ostatných sieťach počas fakturačného obdobia.
 10. Ostatné jednotky - ak nemáte aktivovaný balíček k vášmu programu, stĺpec vyjadruje počet spotrebovaných jednotiek počas zúčtovacieho obdobia.
 11. Spolu s DPH - suma za spotrebované jednotky s DPH podľa platného cenníka.
 12. Spojenie s asistentom zákazníckej linky - služba spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka. Na prvej strane faktúry ju nájdete zahrnutú v položke Ostatné administratívne poplatky.
 13. Celková suma s DPH - súčet súm za využité balíčky, hlasové, SMS a dátové služby spolu s poplatkami za ďalšie využité služby (platby cez mobil, služby mobilnej zábavy, SMS lístky a i.). Súhrn nezapočítava platby ako Splátka za zariadenia, Poistka, úhrada faktúry v predajni, poplatky za upomienky, obmedzenie služieb a i., ktoré nájdete v prehľade n a 1. strane faktúry.

Potrebujete vedieť viac?

Prekvapili vás položky vo faktúre? Zdá sa vám, že máte príliš veľa prevolaných minút, SMS, či väčší objem dát, než ste čakali? V podrobnom výpise hovorov k svojej faktúre si môžete skontrolovať, kedy a na aké čísla ste volali, koľko ktorý hovor stál, odoslané SMS či uskutočnené prenosy dát. Všetky detaily svojej spotreby, nastavenia balíčkov a služieb, splátky za zariadenia a využívané bonusy a zľavy si môžete pozrieť v Moje O2. Ceny za služby uvádzame v aktuálnom Cenníku.

Moje O2
Pozrieť podrobný výpis hovorov
Aktuálny Cenník
Najčastejšie otázky k faktúram


Rychly formular

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla:

Bočný sticker na odpovede.o2.sk - faktúra

Máte otázky k faktúre?