Podmienky využívania aplikácie

Podmienky využívania aplikácie

(ďalej len „Podmienky“)

1. Mobilná O2 aplikácia je elektronický nástroj prevádzkovaný spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorý slúži účastníkovi Poskytovateľa, ktorý sa riadne zaregistruje, prípadne jednorazovo prihlási v zmysle pokynov Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“), na využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tejto mobilnej aplikácie. Mobilná O2 aplikácia neslúži pre účastníkov využívajúcich tzv. partnerské produkty Poskytovateľa najmä, nie však výlučne Tesco mobile.

2. Konto Užívateľa je prístupné po riadnej registrácii a prihlásení, resp. jednorazovom prihlásení v zmysle pokynov Poskytovateľa.

3. Užívateľ sa zaväzuje používať O2 aplikáciu výlučne pre vlastné potreby.

4. Užívateľ sa zaväzuje používať O2 aplikáciu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Podmienkami, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi a pravidlami. Užívateľ zodpovedá za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci O2 aplikácie, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom O2 aplikácie Užívateľ sprostredkoval a uvedené sa vzťahuje aj na škodu, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov Poskytovateľovi resp. iným osobám.

5. Užívateľ O2 aplikácie sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti O2 aplikácie, ani sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť O2 aplikáciu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi.

7. Poskytovateľ si v prípade využívania O2 aplikácie v rozpore s týmito Podmienkami (napr. šírenie reklamy, konanie v rozpore s dobrými mravmi, nabádanie k trestnej činnosti a pod.) a/alebo z technických dôvodov vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Užívateľa k aplikácii a portálu O2.

8. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom O2 aplikácie patria Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má Poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

9. Aktuálna spotreba je orientačná suma zohľadňujúca volania, správy a prenesené dáta, ktoré ste v tomto fakturačnom období spotrebovali. Suma nemusí zahŕňať všetky administratívne poplatky a zľavy, ktoré môžete nájsť vo faktúre. Suma a zostávajúce voľné jednotky sú orientačné. Volania, správy a prenesené dáta uskutočnené v roamingu môžu byť zohľadnené s oneskorením maximálne 3 dni.

10. Služby tretích strán oslobodené o Daň z pridanej hodnoty (napr. SMS MHD lístok alebo SMS parkovací lístok) sa v zobrazení sumy spotreby nad rámec voľných jednotiek s DPH môžu zobrazovať s 20% DPH. Uvedená suma je len orientačná a tieto služby vám vo faktúre budú spoplatnené bez uplatnenia DPH.

11. Údaje o spotrebe jednotiek z balíčkov, aplikácií a výške kreditu sú orientačné a nemusia zahŕňať vaše posledné aktivity.

12. Program výhod a odmien pre zákazníkov O2 Extra výhody (ďalej len „Program") pozostáva z ponúk a výhod pre užívateľov služieb Prevádzkovateľa (ďalej len „Užívateľ"), a to predovšetkým ponúk a výhod zo strany tretích strán - partnerov Prevádzkovateľa, zverejnených v určitých časových intervaloch v O2 aplikácii v záložke Extra výhody. Prevádzkovateľ v tejto aplikácii umožňuje Užívateľovi získať kód pre uplatnenie výhody, resp. čerpanie ponuky v súvislosti s tovarom alebo službou partnera Prevádzkovateľa. Dodávateľom tovaru alebo služby poskytovateľom (partnerom) je osoba odlišná od Prevádzkovateľa a je v ponuke Programu identifikovaná po kliknutí na konkrétnu výhodu.

13. Podrobnosti o obsahu, platnosti, príp. o kritériách pre uplatnenie danej ponuky v rámci Programu sú zverejnené po kliknutí na konkrétnu výhodu.

14. Ponuka zľavy, resp. benefitu je aktívna a platná zverejnením v aplikácii. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spolu s partnerom poskytujúcim danú ponuku v rámci Programu kedykoľvek túto ponuku zmeniť alebo pozastaviť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi. Prevádzkovateľ negarantuje dobu trvania danej ponuky. Prevádzkovateľ je oprávnený stiahnuť ponuku, ak zistí, že informácia alebo údaj v nej uvedený je nesprávny, neúplný alebo chybný. Na uvedené nemá vplyv ani skutočnosť, že Užívateľ si medzičasom požiadal o vygenerovanie kódu na čerpanie danej ponuky.

15. Užívateľ je oprávnený využívať výhody Programu podľa kritérií konkrétnej ponuky. Výhody môže získať po kliknutí na konkrétnu výhodu.

16. Užívateľ sa zaväzuje používať výhody Programu výlučne pre vlastné potreby. Užívateľ nemá nárok na uplatnenie benefitu pri vypredaní zásob tovaru, na ktorý sa daná výhoda viaže alebo po uplynutí času potrebného na uplatnenie danej výhody. Užívateľ nemá nárok na výmenu hodnoty zľavy za hotovosť, a to ani v prípade uplynutia času na využitie danej výhody z Programu.

17. Užívateľ je oprávnený objednať ľubovoľný počet kódov na uplatnenie ponuky z Programu, ak nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak. V prípade, ak je poskytnutie výhody podmienené predložením kódu, Užívateľ preukazuje získanie kódu predložením kódu zobrazeného v mobilnej aplikácii. Partner nie je povinný akceptovať iné formy zobrazenia kódu.

18. Ak daná ponuka výhody stanovuje potrebu dojednania termínu na uplatnenie danej ponuky (napr. deň, hodinu rezervácie), Užívateľ si daný termín dohodne priamo s poskytovateľom danej služby.

19. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu, rozsah a dodanie plnenia podľa danej ponuky, nezodpovedá za plnenie práv Užívateľa vyplývajúce z platných právnych predpisov SR pri čerpaní danej ponuky z Programu. Rovnako Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú náhradu škody, ktorá vznikne Užívateľovi pri čerpaní danej ponuky Programu.

20. Prípadné reklamácie na nedostatky pri čerpaní ponuky z Programu je Užívateľ oprávnený uplatniť si priamo u partnera Prevádzkovateľa alebo na predajných miestach Prevádzkovateľa. V prípade nemožnosti jeho využitia na uplatnenie danej ponuky kontaktuje Užívateľ Prevádzkovateľa:

21. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto Podmienok používania O2 aplikácie.

22. Na vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. v platnom znení a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

23. Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené na stránke www.o2.sk/ako-nakupovat/ochrana-sukromia/osobne-udaje.

24. Užívateľ berie na vedomie, že úkony uskutočnené užívaním O2 aplikácie sú záväzné a podľa ich charakteru môžu byť považované za zmenu zmluvy o pripojení v zmysle Všeobecných podmienok.

25. Užívateľ berie na vedomie, že O2 aplikácia môže za účelom zlepšovania služieb používať cookies. Viac na stránke https://www.o2.sk/ochrana-sukromia/zoznam-pouzivanych-cookies. Aplikácia nepoužíva cookies za účelom marketingu.

26. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 29. 6. 2020. Účinnosťou nového znenia Podmienok stráca ich predošlé znenie platnosť a účinnosť.