Breadcrumb

RB - Osobné údaje

Osobné údaje

Ako chránime vaše súkromie

Cieľom týchto Zásad spracúvania osobných údajov určených pre zákazníkov O2, ktoré vydala spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47 259 116, DIČ 2121743437, IČ DPH: SK2121743437 so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava ("Zásady" a "spoločnosť O2"), je informovať Účastníkov a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť spracúvané o tom, aké osobné údaje o nich spoločnosť O2 ako prevádzkovateľ spracúva pri poskytovaní svojich Služieb pod značkou O2, Tesco mobile a Radosť, pri predaji tovaru na značkových predajniach, v e-shope O2 a v aplikácii Radosť a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných O2 a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť O2 tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva dotknuté osoby v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov majú.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, užívateľov služieb, záujemcov o služby a tovar a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou O2 ("zákazník"), a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postavenia voči spoločnosti O2.

Tieto Zásady sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ("Nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti spoločnosti O2 ako Prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.

A. Kategória osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosť O2 schopná identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru môže spoločnosť O2 spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov.

1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Takéto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Ide najmä o:

 • akademický titul
 • meno a priezvisko
 • názov obchodnej firmy
 • rodné číslo (v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebolo rodné číslo pridelené, potom dátum narodenia)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla alebo miesta podnikania
 • fakturačná adresa
 • čísla predložených identifikačných dokladov a ich kópie (všetky údaje, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie služby, sú na kópiách dokladov začiernené)
 • identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí
 • identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania
 • bankové spojenie
 • zmluva a podpis

V prípade služby Radosť aj

 • biometrická charakteristika tváre

V prípade zmlúv na jednorazový predaj tovaru je rozsah obmedzený na základné identifikačné údaje.

2. Kontaktné údaje

 • kontaktné telefónne číslo
 • kontaktný e-mail

3. Údaje o zakúpenom tovare, odoberaných službách, využívaní služieb a platobnej morálke

 • druh a špecifikácie, prípadne tarifa poskytovanej služby alebo druh tovaru
 • objem poskytnutých služieb a ich cena
 • faktúry za tovar a služby a ďalšie účtovné doklady
 • zákaznícky segment
 • informácie o platobnej morálke

4. Prevádzkové údaje a lokalizačné údaje

V súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb spracúvajú naše siete údaje súvisiace so samotným poskytovaním služieb. Bez nich by nebolo možné služby poskytnúť (sieť by nevedela, kam má hovor spojiť) alebo by nebolo možné vám vystaviť vyúčtovanie, prípadne vám správne odpočítať kredit. Sú to údaje spracovávané na potreby prenosu správ siete elektronickej komunikácie, pre jej účtovanie (o telefonických hovoroch, dátových prenosoch, krátkych textových správach a ďalších službách poskytnutých zo strany O2), riešenie prípadných sporov vyplývajúcich z poskytovania služby a plnenie zákonných povinností spoločnosti O2. Ide najmä o:

 • volajúce číslo
 • volané číslo
 • adresa dátového spojenia (napr. IP adresa alebo URL adresa)
 • dátum a čas uskutočnenia spojenia
 • IMEI koncového zariadenia
 • počet poskytnutých jednotiek
 • doba trvania spojenia
 • číslo, názov a umiestnenie koncového bodu siete
 • typ prístupu k internetu
  • Považujeme za dôležité upozorniť vás, že zákon všetkým poskytovateľom ukladá okrem povinnosti uchovávania prevádzkových a lokalizačných údajov pre vlastné účely, uchovávať tieto údaje na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania viacerých trestných činov a ďalšie účely vymedzené zákonom. Radi by sme vás uistili, že všetky údaje o vašej osobe sa snažíme maximálne chrániť a so získanými informáciami nakladáme výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 452/2021 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   Pri tiesňových volaniach a SMS prijatých na jednotné európske číslo tiesňového volania "112" môže spoločnosť O2 získavať a spracovávať a je povinná bezplatne poskytovať koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operačnému stredisku tiesňového volania identifikáciu volajúceho alebo odosielateľa SMS a ich lokalizačné údaje, a to aj vtedy, ak volajúci alebo odosielateľ SMS využíva službu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho alebo odosielateľa SMS alebo nedal súhlas na spracovanie lokalizačných údajov.

   Na základe písomnej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spoločnosť O2 poskytne do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia podľa § 83 ods. 8 písm. c) zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v rozsahu telefónneho čísla na účely ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia alebo na účely prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených v súvislosti s pandémiou nákazlivej ľudskej choroby. Ak uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, podnik poskytne údaje najbližší nasledujúci pracovný deň. Na účely poskytovania údajov podľa prvej vety môže spoločnosť O2 v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase a lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol byť zmarený účel poskytovania údajov podľa prvej vety; bezodkladne po tom, čo pominie dôvod na ich spracúvanie, podnik písomne informuje dotknutého účastníka o zničení údajov a o tom, aké údaje o ňom spracúva. Za informáciu podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj informácia uvedená v týchto zásadách, že prevádzkové údaje sú po 184 dňoch zlikvidované.

   Na účely poskytovania informácií účastníkom vo verejnom záujme na základe § 83 ods. 8 písm. c) zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov môže spoločnosť O2 v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať lokalizačné údaje účastníkov aj bez súhlasu dotknutého účastníka.

   5. Ostatné údaje generované v súvislosti s poskytovaním služieb

   Tieto údaje vznikajú pri poskytovaní služieb, ktoré nie sú službami elektronickej komunikácie, pri využívaní aplikácií spoločnosti O2 alebo pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb nad rámec údajov potrebných pre prenos správy. Údaje generované sieťami pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb nad rámec prevádzkových a prevádzkových lokalizačných údajov sú potrebné na riešenie sporov týkajúcich sa kvality služieb, vyhodnocovanie a zvyšovania kvality sietí a služieb a údržbu sietí.

   6. Údaje z komunikácie medzi spoločnosťou O2 a zákazníkom

   Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním služieb a tovaru medzi spoločnosťou O2 a zákazníkom. Jedná sa o zápisy osobnej komunikácie so zákazníkom na predajniach alebo pri inom priamom kontakte so zákazníkom, písomnú a elektronickú komunikáciu so zákazníkom a záznamy telefonických hovorov, chatovej a video chatovej komunikácie a komunikácie prostredníctvom aplikácie WhatsApp medzi zákazníkom a spoločnosťou O2.

   7. Kamerové záznamy zo značkových predajní O2 a z priestorov O2

   Spoločnosť O2 umiestňuje do značkových predajní O2 a priestoru O2 kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov O2. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

   B. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

   Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu spoločnosti O2 alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iných len na základe súhlasu.

   1. Spracúvanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti O2

   Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností spoločnosti O2 a na ochranu oprávnených záujmov O2 je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas, avšak proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti O2 je možné podať námietku. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.

   Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

   • zabezpečovanie prevádzky a ochrany elektronických komunikačných sietí (plnenie zmluvy)
   • poskytovanie elektronických komunikačných služieb, platobných transakcií, poskytovanie ďalších služieb (plnenie zmluvy)
   • vyúčtovanie za služby (plnenie zmluvy)
   • plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
   • účely ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti oprávneným štátnym a iným orgánom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (plnenie zákonných povinností)
   • výmena údajov medzi prevádzkovateľmi sietí a poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb pre zabezpečenie prepojenia a prístupu k sieti, k vzájomnému vyúčtovaniu (plnenie zmluvy)
   • prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch spoločnosti O2 na účely predchádzania vzniku škôd (oprávnený záujem spoločnosti O2)
   • vyhodnocovanie správanie zákazníka pri využívaní služieb a jeho platobnej morálky na prevenciu vzniku pohľadávok, ktoré môže mať vplyv na rozhodovanie spoločnosti O2 o podmienkach uzatvárania ďalších zmlúv so zákazníkom, pričom rozhodovanie o uzatvorení či nepodpísanie ďalšie zmluvy neprebieha automatizovane (oprávnený záujem spoločnosti O2)
   • vymáhanie pohľadávok od zákazníkov a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem spoločnosti O2)
   • nahrávanie a monitorovanie hovorov so zákazníckou linkou (plnenie zmluvy)
   • procesy spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmluvy)
   • zabezpečenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv spoločnosti O2, vrátane obchodného monitoringu (oprávnený záujem spoločnosti O2)
   • evidencia dlžníkov (oprávnený záujem spoločnosti O2)
   • evidencia zneužívania siete a elektronických komunikačných služieb (oprávnený záujem spoločnosti O2)

   Osobné údaje pre tieto čiastkové účely sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie. U zákazníkov služieb je spoločnosť O2 oprávnená v prípade, že majú splnené všetky svoje záväzky voči nej, spracovávať v zákazníckej databáze ich základné osobné, identifikačné, kontaktné údaje, údaje o službách a údaje z ich komunikácie so spoločnosťou O2 po dobu 4 rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluvy sa spoločnosťou O2. V prípade zakúpenia tovaru od spoločnosti O2 je spoločnosť O2 oprávnená spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou O2 po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar. V prípade reklamácií zakúpeného tovaru je spoločnosť O2 oprávnená spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka a údaje o tovare 3 roky dátumu poslednej zmeny záručného listu. V prípade rokovania medzi spoločnosťou O2 a potenciálnym zákazníkom o uzavretí zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím zmluvy, je spoločnosť O2 oprávnená spracovať poskytnuté osobné údaje po dobu 3 mesiacov od príslušného rokovania.

   Tvárová biometria - Za účelom overenia a kontroly identifikácie totožností Účastníka alebo osoby oprávnenej konať v mene Účastníka môže spoločnosť O2 spracúvať biometrické charakteristiky tváre zákazníka. Právnym základom spracúvaniu biometrickej charakteristiky tváre je súhlas zákazníka alebo osoby oprávnenej konať v mene zákazníka. Vzhľadom na skutočnosť, že program Radosť sa predáva výlučne prostredníctvom mobilnej aplikácie Radosť, overenie totožnosti prebieha prostredníctvom mobilnej aplikácie Radosť. Po overení a kontrole identifikácie totožnosti Účastníka alebo osoby oprávnenej konať v mene Účastníka sú tieto údaje zlikvidované a nie sú ďalej spoločnosťou O2 spracúvané.

   Faktúry vystavené spoločnosťou O2 sú v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 + 1 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj zákaznícke zmluvy. U dlžníkov si spoločnosť O2 ponecháva osobné údaje súvisiace s dlhom ešte po dobu 10 rokov od skončenia súdneho sporu, resp. do splatenia pohľadávky dlžníkom, a to z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti O2. Kamerové záznamy zo značkových predajní a z priestorov spoločnosti O2 a okolie budov spoločnosti O2 sú spracovávané maximálne po dobu max 15 dní odo dňa nadobudnutia kamerového záznamu. Prevádzkové údaje služby do konca doby, počas ktorej môže byť vyúčtovanie ceny alebo poskytnutie elektronické komunikačné služby právne napadnuté reklamáciu. Pre tento účel spoločnosť O2 spracováva Prevádzkové údaje po dobu 6 mesiacov od jej poskytnutia, ak nie je treba doba dlhšia. Spoločnosť O2 je ďalej oprávnená spracovávať Prevádzkové údaje do doby rozhodnutia sporu o námietke proti vybaveniu reklamácie alebo do doby, ktorej môže byť pohľadávka právne vymáhaná.

   Ak zákazník požiada o pomoc a zákaznícku podporu cez stránku O2 na sociálnej sieti Facebook, spoločnosť O2 bude spracúvať osobné údaje zákazníka v rozsahu prístupnom v profile zákazníka na sociálnej sieti Facebook ako aj údaje, ktoré jej zákazník počas komunikácie sám poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Osobné údaje na tento účel spoločnosť O2 spracúva počas doby nevyhnutnej na poskytnutie požadovanej podpory.

   Ak zákazník požiada o pomoc a zákaznícku podporu prostredníctvom aplikácie WhatsApp, O2 bude spracúvať údaje, ktoré jej zákazník počas komunikácie sám poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Osobné údaje na tento účel O2 spracúva počas jedného roka od uskutočnenia komunikácie prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

   Podľa § 117 ods. 6 a 7 zákona č. 452/2021 z.z. o elektronických komunikáciách je spoločnosť O2 povinná uchovávať po dobu 184 dní, resp. pokiaľ písomný súhlas resp. príkaz zákonného sudcu neustanoví inú dobu, prevádzkové a lokalizačné údaje, ktoré sú vytvorené alebo spracované pri zabezpečovaní jej verejných komunikačných sietí a pri poskytovaní jej verejne dostupných služieb elektronických komunikácií, a je na požiadanie povinná je bezodkladne poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom štátu.

   2. Spracúvanie osobných údajov so súhlasom na marketingové účely

   U zákazníka Služieb spracováva spoločnosť O2 s jeho súhlasom osobné údaje na marketingové účely. Priamy marketing považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové služby či výhody, ktoré sme pre našich zákazníkov pripravili sami, prípadne v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi. Aby sme vám mohli pripraviť vhodne cielenú ponuku, potrebujeme na takú ponuku spracúvať vaše údaje. Na základe cielenia ponúk sa k vám tak dostanú len informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé. Nechceme vás obťažovať s ponukami, ktoré pre vás nie sú relevantné. Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely marketingu, sme oprávnení sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľov použiť vaše údaje na predkladanie obchodných ponúk, uvádzanie služieb na trh, ponuky elektronických komunikačných služieb a služieb s pridanou hodnotou a na iné účely s vami dohodnuté. Na ponuky služieb spoločnosti O2, prípadne zmluvných partnerov vás upozorňujeme telefonicky, prostredníctvom bannerov na našich internetových stránkach, písomne na dokumentoch alebo iných nosičoch ako aj formou obchodných ponúk, ktoré sú zasielané formou SMS, e-mailu nebo MMS. Osobné údaje spracúvame na marketingové účely po dobu uvedenú v súhlase resp. do jeho odvolania. Veríme, že vám na základe cielenia ponúk ponúkneme lepšie služby a výhodné ponuky. Máte však právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie elektronickej pošty

   3. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu

   U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva spoločnosť O2 s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia s ponukou služieb a produktov spoločnosti O2. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou O2, sú spoločne s týmito kontaktmi spracované aj údaje z cookies spoločnosti O2, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené.

   4. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou O2

   V prípade, že má dotknutá osoba vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou O2, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok O2 a v prípade udelenia súhlasu aj na účely internetovej reklamy spoločnosti O2.

   5. Spracovanie aktivít z aplikácií prevádzkovaných spoločnosťou O2

   V prípade, že vo svojom mobilnom zariadení používate mobilné aplikácie spravované spoločnosťou O2 (O2 aplikácia, Radosť a Tesco mobile), vyhradzuje si spoločnosť O2 právo identifikovať používateľov jednotlivej aplikácie podľa dostupných údajov z nej, a to vrátane zbierania aktivít. Aktivity sú všetky akcie vykonané v aplikácii, ktoré umožňujú spoločnosti O2 spoznať užívateľské správanie v predmetných aplikáciách, avšak neumožňujú identifikáciu používateľa ako jednotlivca. Ak poskytnete súhlas so zbieraním marketingových aktivít, môžu vám byť zasielané ponuky služieb od spoločnosti O2 či jej partnerov. Súhlas s marketingovými a analytickými aktivitami možno odmietnuť priamo v predmetných aplikáciách v sekcii Viac - Nastavenia súhlasov.

   6. Spotrebiteľské súťaže

   Spoločnosť O2 ponúka zákazníkom množstvo spotrebiteľských súťaží, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom O2 newslettera, stránok O2 na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, taktiež prostredníctvom SMS alebo špeciálnych stránok venovaných konkrétnej súťaži. Pokiaľ špeciálne ustanovenia o ochrane osobných údajov vytvorené pre danú konkrétnu súťaž nestanovujú niečo iné alebo ak zákazník neudelí spoločnosti O2 samostatný výslovný súhlas, budú osobné údaje získané od zákazníka v rámci jeho účasti v danej súťaži použité výlučne na účel prevádzkovania predmetnej súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry). Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu v rámci súťaže je právnym základom na spracovanie osobných údajov súhlas zákazníka. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Podrobnejšie pravidlá pre jednotlivé spotrebiteľské súťaže sú uvedené priamo v štatúte konkrétnej súťaže.

   7. Poskytovanie podpory cez Facebook

   V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť O2 bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osoby a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

   Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou O2 je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

   Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov .

   Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

   C. Kto má prístup k osobným údajom

   Spoločnosť O2 pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané od spoločnosti O2, majú postavenie sprostredkovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od spoločnosti O2 a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o vymáhanie dlžných pohľadávok, činnosť znalcov, advokátov, audítorov, správu IT systémov, internetovú reklamu alebo obchodné zastúpenie. Spoločnosť O2 každého dodávateľa starostlivo vyberá a s každým uzatvára zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej má sprostredkovateľ prísne stanovené povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. Zoznam spracovateľov je dostupný na stránke Sprostredkovatelia.

   Sprostredkovateľmi sú spoločnosti so sídlom ako na území Slovenskej republiky, tak sa sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. Štátoch bezpečných. K odovzdaniu a spracovanie osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie, dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

   V prípade spotrebiteľských súťaží a poskytovania podpory zákazníkom realizovaných na sociálnej sieti Facebook je príjemcom osobných údajov spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť osobné údaje spracúva v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov.

   D. Spôsob spracovania osobných údajov

   Spoločnosť O2 spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť O2 vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných, tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

   E. Inzercia

   Spoločnosť O2 je oprávnená vykonávať marketing Služieb a služieb súvisiacich so Službami (vrátane Služieb s pridanou hodnotou) a služieb partnerov Spoločnosti O2 len v súlade a na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a Súhlasu. Spoločnosť O2 je oprávnená zvoliť si formu akou budú takéto marketingové aktivity vykonávané a je oprávnená ich vykonávať prostredníctvom tretích strán. Spoločnosť O2 je oprávnená za účelom vykonávania marketingových aktivít kontaktovať Účastníka prostredníctvom poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, účastníckeho čísla, automatických volacích zariadení, faxom alebo iným obdobným spôsobom informovať o svojich nových Službách a o produktoch, prípadne o službách a o produktoch subjektov, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s spoločnosťou O2, spravidla označených ako O2 Obchodné informácie (O2 OI) alebo O2 Inzercia.

   F. Telefónne zoznamy a informačná služba o telefónnych číslach

   Vaše osobné údaje maximálne chránime a nezverejňujeme ich. V prípade, že chcete byť uvedení v telefónnom zozname, aby kontakt na vás mohli nájsť iní účastníci, poskytneme vaše relevantné údaje na požiadanie iným podnikom alebo iným osobám, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach. Do telefónneho zoznamu poskytnutého verejnosti v elektronickej alebo tlačenej forme, prípadne prostredníctvom informačnej služby o telefónnych číslach sa zaraďujú tieto základné údaje:

   • telefónne číslo,
   • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

   Ako účastník - fyzická osoba máte právo určiť, či vaše osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Nezaradenie vašich osobných údajov do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

   G. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov

   Dotknutá osoba má v prípade, že je pre O2 identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže O2 svoju totožnosť, nižšie uvedené práva. Tieto práva je nutné uplatniť spôsobom, ktorý je pre uplatnenie konkrétneho práva určený a nie na adresu zodpovednej osoby. Na žiadosti uplatnené v rozpore s týmito zásadami nebude braný ohľad. Uvedené práva je tiež možné realizovať len vo vzťahu k osobným údajom, pri ktorých je nepochybné, že patria žiadateľovi.

   1. Právo na prístup k osobným údajom

   Podľa čl. 15 GDPR dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa nasledujúce práva:

   • získať potvrdenie, či spoločnosť O2 spracováva osobné údaje,
   • získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, o plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, o práve podať sťažnosť na dozornom úrade, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
   • získať kópiu osobných údajov v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

   V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť O2 oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok. V prípade, že by výkonom práva na kópiu osobných údajov mohlo vo vzťahu k určitým kategóriám osobných údajov dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb (napr. keď nie je jasné, či prevádzkové a lokalizačné údaje patria žiadateľovi o kópiu, a to najmä pri Účastníkoch s viacerými mobilnými číslami alebo u Účastníkov služieb, ktoré môžu byť čerpané rôznymi užívateľmi, alebo keď sa nahrávka hovorov na zákaznícku linku týka aj zamestnancov spoločnosti O2), nemožno žiadosti v rozsahu týchto kategórií údajov vyhovieť. Spoločnosť O2 tiež v rámci žiadostí o kópiu údajov neposkytuje dokumenty ako napr. Zmluvy či faktúry, ktoré už zákazník od spoločnosti O2 preukázateľne dostal.

   2. Právo na opravu nesprávnych údajov

   Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť O2 spracovávať. Zákazník, má tiež povinnosť oznámiť spoločnosti O2 zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zákazník je zároveň povinný spoločnosti O2 poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spoločnosť O2 spracováva, nie sú správne. Spoločnosť O2 vykoná opravu bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť na značkovej predajni O2 za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

   3. Právo na výmaz

   Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť O2 nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Spoločnosť O2 má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba napriek tomu domnieva, že nedošlo k vymazaniu jej osobných údajov, môže uplatniť žiadosť o vymazanie na značkovej predajni O2 za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

   4. Právo na obmedzenie spracovanie

   Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti O2.

   5. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania

   Podľa čl. 19 GDPR dotknutá osoba má právo na oznámenie zo strany spoločnosti O2 v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, bude spoločnosť O2 informovať každého príjemcu s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môže spoločnosť O2 poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

   6. Právo na prenosnosť osobných údajov

   Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo vyžiadať si od spoločnosti O2 osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti O2 v súvislosti s pracovnou zmluvou alebo na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovane, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej právo žiadať o preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

   V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd iných, nemožno žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na značkových predajniach spoločnosti O2 za podmienky doloženie oprávnenosti uvedenej žiadosti.

   7. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

   Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti O2.

   V prípade, že spoločnosť O2 nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť O2 spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla spoločnosti O2.

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť O2 ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

   8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

   Súhlas so spracúvaním vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať na základe

   • výslovného,
   • zrozumiteľného a
   • určitého prejavu vôle (napr. doporučeným listom, telefonátom na zákaznícku linku a podobne, prípadne iným spôsobom uvedeným na našom webovom sídle a to po vašej náležitej identifikácii).

   Pri využívaní služieb s pridanou hodnotou môžete dočasne odmietnuť spracúvanie lokalizačných údajov pre jednotlivé spojenie do siete alebo prenos správy. Môžete taktiež odmietnuť poskytnutie súhlasu s použitím vášho elektronického kontaktu aj v súvislosti s odosielaním každej jednotlivej správy. Ak nám nedáte súhlas so zverejnením vašich osobných údajov v telefónnom zozname, nie sme oprávnení ich poskytnúť iným podnikom ani iným osobám, ktoré vydávajú telefónne zoznamy. Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača, viac informácií nájdete v sekcii Cookies, Zoznam cookies a Nadstavenie súhlasu s cookies.

   9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

   Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť O2 využíva tzv. Behaviorálny skóring zákazníka v rôznych procesoch na zlepšovanie podmienok pre zákazníka. Behaviorálny skóring zákazníka vyjadruje štatistickú pravdepodobnosť zaplatenia faktúr v porovnaní s ostatnými zákazníkmi. Nový zákazník má skóre nastavené na hodnotu 25 a táto hodnota sa začne prepočítavať najskôr po 3 zaplatených faktúrach.

   10. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

   Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

   H. Zodpovedná osoba

   Kontakt na Zodpovednú osobu:

   O2 Slovakia, s.r.o.
   Zodpovedná osoba
   Einsteinova 24
   851 01 Bratislava

   Pri požiadavkách na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 22 GDPR (§ 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) v súvislosti so spracovaním osobných údajov dodržujte vždy spôsob, ktorý je uvedený v týchto Zásadách pri konkrétnom práve pre jeho uplatnenie, a neposielajte, prosím, tieto konkrétne požiadavky na kontakty Zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba nie je riešiteľom žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 22 GDPR. Vašim žiadostiam sa budú venovať naši poverení zamestnanci.

   Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú vydané dňa 17.04.2023.